Bosselaar Zuid

In dit grootschalige project in Zevenbergen wordt woningbouw (inclusief de brede school de Neerhofschool) gerealiseerd door de Ontwikkelingscombinatie Bosselaar-Zuid. De Ontwikkelingscombinatie bestaat uit aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch en Berlaere Vastgoedontwikkeling uit Best. Ook Woonkwartier heeft een aandeel in de ontwikkeling. Het plangebied van circa 30 hectare is gelegen ten zuiden van de huidige wijk Bosselaar, en wordt aan weerszijden begrensd door de spoorlijn Dordrecht-Roosendaal en de Allenweg. In totaal betreft het circa 655 woningen, welke in 3 fases zullen worden gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een grote mate van diversiteit in woningen en woningtypen.

Stand van zaken

Op 20 maart 2007 zijn het haalbaarheidsonderzoek, het stedenbouwkundig plan en de locatieontwikkelingsovereenkomst door het college vastgesteld. Op 14 mei 2007 is de locatieontwikkelingsovereenkomst ondertekend door de Ontwikkelingscombinatie en de gemeente. Op basis hiervan is het voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan is door het college vastgesteld op 10 juni 2008. Na vaststelling door het college op 10 juni 2008. Op 18 december 2008 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, waarna het plan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten (provincie) is verzonden. Op 14 juli 2009 heeft GS het bestemmingsplan goedgekeurd. Na een beroepsprocedure van een enkele bezwaarmaker is op 22 december 2010 uitspraak gedaan. De beroepen zijn ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. De Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan aan alle ruimtelijke eisen voldoet en heeft de ingediende beroepen afgewezen.

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Deelgebied 1 is bijna geheel woonrijp gemaakt en zal binnenkort (vermoedelijk na het zomerreces) overgedragen worden aan de gemeente. Recent is naast de Neerhofschool een nieuwe speelvoorziening gerealiseerd. De eerste woningen in deelgebied 2 zijn opgeleverd. Alle woningen zijn verkocht en de bouw is hier in volle gang. Het appartementencomplex in deelgebied 2 wordt momenteel nader uitgewerkt. Over de Roode Vaart is een permanente brug aangelegd waarmee de toegankelijkheid van de wijk gewaarborgd is. De wijk is ook via de Kuringen ontsloten.

Binnen de wijk is de Neerhofschool gelegen. Op 15 april 2014 is de eerste paal geslagen door wethouder Kamp voor de bouw van de Neerhofschool. De nieuwbouwwijk beschikt daarmee over een brede school met basisonderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal. In mei 2015 is de Neerhofschool in gebruik genomen. Op 18 juni 2015 is het gebouw officieel geopend.

Recent is in 2019 door de raad besloten om de wijk met 80 woningen extra te verdichten. Hierbij is o.a. als randvoorwaarde door de gemeente gesteld dat extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Binnenkort zal gestart worden met de voorbelasting en de uitwerking van deelgebied 3. De sociale huurwoningen dienen voor eind 2020 in aanbouw genomen te zijn. Om deze woningen te kunnen realiseren zal nog een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en de geijkte procedure doorlopen.

Belangstellenden voor woningen die zich al via Berlaere Vastgoedontwikkeling hebben gemeld voor het project, krijgen automatisch bericht zodra er meer informatie over de verkooptrajecten bekend is. Mensen die zich nog als belangstellende willen melden, kunnen dit doen via de website www.bosselaarzuid.nl. Er is ook een nieuwsbrief waarvoor u zich aan kunt melden.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Berlaere Vastgoedontwikkeling b.v.

Postbus 399
5680AJ Best

Tel 0499 - 375 050
Fax 0499 - 375 055
Website www.berlaere.nl