Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2019 het Startdocument 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen vastgesteld. Hierin staan de stappen om te komen tot toekomstbestendige gymaccommodaties voor de kern Zevenbergen. De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. In het startdocument zijn verschillende scenario’s beschreven. Het scenario om te komen tot een nieuwe sporthal op een nieuwe locatie wordt nu verder onderzocht.

Stand van zaken

In 2020 is gestart met de inventarisatie. Er is informatie opgehaald met betrekking tot het aanbod in de huidige situatie en de behoefte en wensen voor de toekomst. De gebruikers, eigenaren en beheerders van de binnensportaccommodaties zijn betrokken bij het onderzoek.

We hebben nu een beeld welke gym- en sportcapaciteit qua ruimte in de toekomst benodigd is om aan de gestelde eisen en verplichtingen te kunnen voldoen. Deze input is gebruikt om varianten in beeld te brengen.

Hierbij zien we de volgende drie hoofdvarianten:

  1. Behoud bestaande gymaccommodaties in de Neerhof, de Lindonk en de Droge Mark (en indien nodig aanpassing van deze accommodaties om voor een periode van minimaal 10 jaar goed te kunnen functioneren als basisvoorziening in het gymonderwijs) + nieuwbouw van een sporthal met drie zaaldelen.
  2. Behoud bestaande gymaccommodatie in de Neerhof en nieuwbouw van twee nieuwe accommodaties, bestaande uit een sportzaal met twee zaaldelen en een sporthal met drie zaaldelen.
  3. Behoud bestaande gymaccommodatie in de Neerhof en nieuwbouw van een grootschalige multifunctionele accommodatie met minimaal vijf zaaldelen.

Hoe gaan we nu verder?

De verschillende varianten worden tegen elkaar afgewogen en ook de voor- en nadelen van de mogelijke locaties worden nader belicht.

Daarnaast zijn we in overleg met de schoolbesturen en de verenigingen om te horen wat voor de scholen en verenigingen het meest van belang is bij het afwegen van de varianten.

Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over de voorkeursvariant en daarbij behorende locatie(s).

De voorkeursvariant wordt daarna verder uitgewerkt en op haalbaarheid onderzocht. Om dit goed te kunnen doen, gaan we hierover opnieuw afstemmen met de scholen en verenigingen. Maar ook de omgeving van de gekozen locatie(s) wordt hierbij nauw betrokken als het gaat om bijvoorbeeld de inrichting van de buitenruimte rondom een nieuwe accommodatie.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Corina Segeren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl