Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2019 het Startdocument 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen vastgesteld. Hierin staan de stappen om te komen tot toekomstbestendige gymaccommodaties voor de kern Zevenbergen. De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook faciliteert de gemeente (sport)verenigingen.

Stand van zaken

In 2020 is gestart met de inventarisatie. Er is informatie opgehaald met betrekking tot het aanbod in de huidige situatie en de behoefte en wensen voor de toekomst. De gebruikers, eigenaren en beheerders van de binnensportaccommodaties zijn betrokken bij het onderzoek.

We hebben nu een beeld welke gym- en sportcapaciteit qua ruimte in de toekomst benodigd is om aan de gestelde eisen en verplichtingen te kunnen voldoen.

Omdat de verouderde sporthal van De Borgh binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar is en ook de gymzalen in de Droge Mark en sporthal De Lindonk in de toekomst aan vernieuwing of vervanging toe zijn, moet er een alternatief komen. Op tafel liggen inmiddels diverse varianten met locaties waar een nieuwe sporthal zou passen.

Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is om eerst een alternatief te realiseren voor de sporthal van De Borgh, omdat deze over een paar jaar gaat sluiten. Deze nieuwe sporthal zou moeten worden gebouwd bij zwembad De Bosselaar, omdat het vlakbij het Markland College ligt. Dat is met ongeveer 1.000 leerlingen de belangrijkste gebruiker van De Borgh en die leerlingen kunnen dan straks de nieuwe sporthal makkelijk en veilig bereiken.
Afhankelijk van het doorzetten van grootschalige woningbouwontwikkelingen en de toekomstige ontwikkelingen bij scholen en verenigingen in Zevenbergen, kan worden bepaald hoe groot de andere nieuwe sporthal ter vervanging van de gymzalen in de Droge Mark en de Lindonk moet worden, of deze misschien moet worden verdeeld over twee locaties en op welke plek deze het beste kan of kunnen worden gebouwd.

Onder documenten vindt u de Notitie Variant- en locatiekeuze met uitgebreidere informatie over de totstandkoming van de varianten en de afweging van locaties.

De verschillende varianten zijn tegen elkaar afgewogen en ook de voor- en nadelen van de mogelijke locaties zijn nader belicht. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over de voorkeursvariant en daarbij behorende locatie.

Op donderdag 2 september vond een digitale informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaf de gemeente nadere informatie over het doorlopen proces, de verschillende varianten, het voorstel van het college aan de gemeenteraad en de vervolgstappen. U kunt deze presentatie terugkijken via: https://youtu.be/DEF3ZjOQVu4

Op woensdag 8 september vergaderde de Commissie Sociale Infrastructuur over dit onderwerp. U kunt de vergadering terugkijken via: Commissie Sociale Infrastructuur 08-09-2021

Op donderdag 30 september heeft de gemeenteraad een besluit genomen. U kunt de vergadering terugkijken via: Gemeenteraad 30-09-2021

Hoe gaan we nu verder?

De voorkeursvariant (fase 1: nieuwbouw van een sporthal op de locatie bij zwembad de Bosselaar) wordt nu verder uitgewerkt en op haalbaarheid onderzocht. Om dit goed te kunnen doen, gaan we hierover opnieuw afstemmen met de scholen en verenigingen. Maar ook de omgeving van de gekozen locatie(s) wordt hierbij nauw betrokken als het gaat om bijvoorbeeld de inrichting van de buitenruimte rondom een nieuwe accommodatie. Bij de uitwerking van de gekozen variant en het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwe sporthal wordt de gemeente ondersteund door een deskundig bureau.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Corina Segeren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl