Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2019 het Startdocument 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen vastgesteld. Hierin staan de stappen om te komen tot toekomstbestendige gymaccommodaties voor de kern Zevenbergen. De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook faciliteert de gemeente (sport)verenigingen.

Stand van zaken

In 2020 is gestart met de inventarisatie. Er is informatie opgehaald met betrekking tot het aanbod in de huidige situatie en de behoefte en wensen voor de toekomst. De gebruikers, eigenaren en beheerders van de binnensportaccommodaties zijn betrokken bij het onderzoek. Zo was er op hoofdlijnen een beeld een beeld welke gym- en sportcapaciteit qua ruimte in de toekomst benodigd is om aan de gestelde eisen en verplichtingen te kunnen voldoen.

Omdat de verouderde sporthal van De Borgh binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar is en ook de gymzalen in de Droge Mark en sporthal De Lindonk in de toekomst aan vernieuwing of vervanging toe zijn, moet er een alternatief komen. Hiervoor zijn verschillende varianten en locaties in beeld gebracht. Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad hierover een besluit: besluitenlijst raadsvergadering 30 september 2021.

De gemeenteraad sprak de voorkeur uit voor de bouw van een nieuwe sporthal op een deel van de grond bij zwembad de Bosselaar. Dit wordt fase 1 genoemd. Deze sporthal is nodig als de sportaccommodatie bij de Borgh niet meer kan worden gebruikt. De exacte maten en de precieze situering van de nieuwe sporthal zijn nog niet vastgelegd. Dat wordt nu verder onderzocht. Ook zijn verschillende onderzoeken op locatie uitgevoerd, zoals Flora- en Faunaonderzoek en bodemonderzoek.

De gemeenteraad heeft besloten dat tegelijkertijd met uitwerking van fase 1 al gestart wordt met het bedenken van scenario’s voor nieuwe sportaccommodatie(s) ter vervanging van de gymzalen in de Droge Mark en de Lindonk. Dat wordt fase 2 genoemd. Onder meer scholen, verenigingen en andere betrokkenen worden tussentijds bevraagd en/of geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Waar kunt u informatie terugvinden?
Op donderdag 2 september vond een digitale informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaf de gemeente nadere informatie over het doorlopen proces, de verschillende varianten, het voorstel van het college aan de gemeenteraad en de vervolgstappen. U kunt deze presentatie terugkijken via: https://youtu.be/DEF3ZjOQVu4

Op woensdag 8 september vergaderde de Commissie Sociale Infrastructuur over dit onderwerp. U kunt de vergadering terugkijken via: Commissie Sociale Infrastructuur 08-09-2021

Op donderdag 30 september heeft de gemeenteraad een besluit genomen. U kunt de vergadering terugkijken via: Gemeenteraad 30-09-2021

Hoe gaan we nu verder?
Voor de nieuwe sporthal bij zwembad de Bosselaar (fase 1) wordt een ruimtelijk-functioneel en technisch programma van eisen opgesteld. Nadat de kosten in beeld zijn gebracht en er een advies ligt over de exploitatie en het beheer van de nieuwe sportaccommodatie, neemt de gemeenteraad een besluit over de haalbaarheid en het opstarten van de formele procedure.

Voor de vervanging van de gymzalen in de Lindonk en Droge Mark (fase 2) worden mede aan de hand van gesprekken met scholen en verenigingen scenario's in beeld gebracht.

De planning is dat de gemeenteraad op 8 september 2022 een besluit neemt over:

  • de vervolgstappen voor de nieuwe sporthal bij zwembad de Bosselaar (fase 1)
  • variant- en locatiekeuze voor de nieuwe gymzalen (fase 2)

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Corina Segeren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Documenten