Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2019 het Startdocument 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen vastgesteld. Hierin staan de stappen om te komen tot toekomstbestendige gymaccommodaties voor de kern Zevenbergen. De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. In het startdocument zijn verschillende scenario’s beschreven. Het scenario om te komen tot een nieuwe sporthal op een nieuwe locatie wordt nu verder onderzocht.

Stand van zaken

In 2020 is gestart met de inventarisatie. Er is informatie opgehaald met betrekking tot het aanbod in de huidige situatie en de behoefte en wensen voor de toekomst. De gebruikers, eigenaren en beheerders van de binnensportaccommodaties zijn betrokken bij het onderzoek.

We hebben nu een beeld welke gym- en sportcapaciteit qua ruimte in de toekomst benodigd is om aan de gestelde eisen en verplichtingen te kunnen voldoen. Deze input is gebruikt om varianten in beeld te brengen.

Hierbij zien we de volgende drie hoofdvarianten:

 1. Behoud bestaande gymaccommodaties in de Neerhof, de Lindonk en de Droge Mark (en indien nodig aanpassing van deze accommodaties om voor een periode van minimaal 10 jaar goed te kunnen functioneren als basisvoorziening in het gymonderwijs) + nieuwbouw van een sporthal met drie zaaldelen.
 2. Behoud bestaande gymaccommodatie in de Neerhof en nieuwbouw van twee nieuwe accommodaties, bestaande uit een sportzaal met twee zaaldelen en een sporthal met drie zaaldelen.
 3. Behoud bestaande gymaccommodatie in de Neerhof en nieuwbouw van een grootschalige multifunctionele accommodatie met minimaal vijf zaaldelen.

Hiernaast is de optie toegevoegd om variant 2 gefaseerd te realiseren, waarbij fase 1 voorziet in de realisatie van een gymaccommodatie met minimaal 3 zaaldelen (ter vervanging van de gymaccommodaties in de Borgh) en in fase 2 de keuze voor de omvang en locatie van nieuwe gymaccommodatie(s) (onder meer ter vervanging van de Lindonk en Droge Mark) goed kan worden onderbouwd rekening houdend met de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, onderwijshuisvesting en binnen de verenigingen.

Mogelijke locaties:

Voor nieuwbouw van gymaccommodaties zijn verschillende locaties in beeld:

 1. Evenemententerrein aan de Kristallaan (ruimte voor max. 3 zaaldelen)
 2. Omgeving basisschool de Toren (ruimte voor max. 2 zaaldelen)
 3. Omgeving basisschool de Regenboog (ruimte voor max. 2 zaaldelen)
 4. Terrein bij zwembad de Bosselaar.
 5. De Knip (handbalterrein: ruimte voor max. 2 zaaldelen of oostzijde De Knip: ruimte voor max. 3 zaaldelen)
 6. Zevenbergen-Oost
 7. Zevenbergen-Noord
 8. Hoek Klundertseweg/Westrand

Dit betekent niet dat op al deze locaties uiteindelijk een gymaccommodatie komt. Er moet een keuze gemaakt worden welke locatie het meest geschikt is. Hierbij kijken we naar verschillende kenmerken, zoals de beschikbare ruimte, is de plek goed en veilig bereikbaar, hoever ligt de gymaccommodatie van de scholen vandaan en welke invloed heeft de nieuwe accommodatie op de omgeving. Er zijn nog geen uitgewerkte tekeningen van de gymaccommodaties op deze locaties.

Hoe gaan we nu verder?

De verschillende varianten zijn tegen elkaar afgewogen en ook de voor- en nadelen van de mogelijke locaties zijn nader belicht. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over de voorkeursvariant en daarbij behorende locatie(s).

 • op donderdag 2 september vanaf 19.30 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats (nadere informatie over het doorlopen proces, de verschillende varianten, het voorstel van het college aan de gemeenteraad en de vervolgstappen);
 • op woensdag 8 september vanaf 19.30 uur vergadert de Commissie Sociale Infrastructuur en staat dit onderwerp op de agenda;
 • op donderdag 30 september vanaf 19.30 uur vindt de raadsvergadering plaats.

De voorkeursvariant wordt daarna verder uitgewerkt en op haalbaarheid onderzocht. Om dit goed te kunnen doen, gaan we hierover opnieuw afstemmen met de scholen en verenigingen. Maar ook de omgeving van de gekozen locatie(s) wordt hierbij nauw betrokken als het gaat om bijvoorbeeld de inrichting van de buitenruimte rondom een nieuwe accommodatie.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Corina Segeren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl