11 september 2023 - Verslag Dorpstafel Standdaarbuiten

Details van de vergadering
Bevat 11 september 2023 - Verslag Dorpstafel Standdaarbuiten
Datum: 11 september 2023 van 19:30 tot 21:30
Locatiedetails:

De Standaert

Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
Rob Zoon Voorzitter
Leden van de Dorpstafel Standdaarbuiten  

Agendapunten

De dagvoorzitter Gerard Meester opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij begint met het vaststellen van de agenda en agenda punt 2 wordt naar achteren verplaatst en komt na punt 9 De toekomst van de Dorpstafel.

3. Binnegkomen stukke vragen

Het initiatief van Anton Vermunt voor een ontmoetingsruimte voor de jeugd heeft geleid tot een pilot met behulp van de jongerenwerker en inzet van de betrokken ouders. Een mooi succes.

Het probleem van parkeerplaatsen in de suikerhoek en overige straten wordt opgenomen door de werkgroep verkeer en zij komen met een terugkoppeling.

De vraag of er belangstelling voor een Kermis in Standdaarbuiten wordt openomen door xxxxx Vermunt , die met de jeugd zal overleggen waaraan behoefte is op een kermis. Dat heeft positief gewerkt en de kermis heeft inmiddels plaats gevonden helaas wel met bar slecht weer.

Het op het laatste moment ingestuurde stuk van de heer Hilkhysen is doorgestuurd aan Jeroen en wordt na beantwoording de volgende vergadering toegelicht.

4. Medelingen bestuur/gemeente

Rob begon met complimenten voor Annemiek voor haar werk ivm de bloembakken in het kader van het opfleuren van de kernen , dat door nieuwe regels werd bemoeilijkt.

Complimenten gelden ook voor de organisatie van de kerstboomverbranding waarvan de evaluatie de vorige vergadering door tijdgebrek niet is behandeld. Het was overigens een groot succes.

Excuses zijn er voor het misgaan de vorige vergadering voor het niet noteren van de namen van degene die zich beschikbaar hebben gesteld voor de kascommissie. Ze zijn niet aanwezig maar de vergadering weet te melden dat het Cor Groot en xxxx Van Viegen betreft.

Stand van zaken woningbouw

Er is een projectleider vrijgemaakt voor het uitbreidingsproject Dansvlinder / Markweg met eigenaar initiatiefnemer. Het college is akkoord , het project gaat in oktober van start Luc Willems is erbij betrokken.

Bij het Suikerentrepot is de startdrempel van 70 % verkocht niet gehaald. Door de gestegen bouwkosten en de hypotheekrente zijn een aantal contracten noodgedwongen ontbonden. De projectontwikkelaar is bezig met herfinanciering en de mogelijkheid te starten zonder verkoopdrempel wat kopers zekerheid geeft. Verwacht wordt er dit jaar nog uit te komen.

380 kv

Jeroen geeft aan dat de bestaande afspraken door de komst van een nieuw Tennet uitvoeringsteam verloren waren gegaan en de gemeente veel werk heeft verzet om deze afspraken weer boven tafel te krijgen en te bekrachtigen.

Update gebiedsplan

Wordt even uitgesteld omdat de toegezegde begeleiding ook moet gelde voor de andere kernen er wordt een uitbesteding gedaan. Samen met Moerdijk staan wij daarna vooraan in de rij.

Er was geen nieuws over het voortbestaan van de Blomhof. Anton Vermunt stelde voor een werkgroep op te zetten om te kijken hoe en of we invloed op de toekomst van deze voorziening kunnen uitoefenen.

5. Geluidschermen A17 (mevr. A Westera van Rijkswaterstaat)

De presentatie gaf aanleiding tot een levendige discussie ook al omdat snel duidelijk werd dat Rijkswaterstaat niet in contact stond met Tennet en hun 380KV plannen die de noodzaak voor een geluidsscherm aan de 380KV zijde onduidelijk maakt. De presentatie is op gebiedsplannen gezet. Inmiddels is bericht ontvangen van Rijkswaterstaat dat het project ver naar achteren is geschoven omdat er eerst nog een aantal onderzoekenmoet worden ingepland.

6. Energiek Moerdijk (Dimph Rubbens)

Dimph gaf een presentatie over het werk van Enrgiek Moerdijk en de mogelijkheid getraind te worden in het geven van adviezen voor verduurzaming , zodat je als ambassadeur anderen advies kan geven, Ook liet ze zien hoe het weglekken van warmte via vacuüm trekken van de woonruimte kan worden getoond. Harry de Rond die dit heeft laten doen in zijn woning was zeer tevreden met het resultaat. Aanmelden hiervoor kan bij Dimph.

Het energieloket is te bereiken via www.energiemoerdijk.nl

7. Communicatie over vegen

Punt vervalt omdat er niemand van Krinkels aanwezig was. Blijkt dat de betrokkene niet langer bij Krinkels werkte.

8. Werkgroep Verkeer

Gemeld werd dat na het werk aan de rotonde en de brug langs het fietspad veel scherpe stenenzijn blijven liggen en ook dat nog veel moet worden opgeruimd.

9. Toekomst van de Dorpstafel

Door tijdgebrek wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering waar het een belangrijk onderdeel van de agenda zal zijn. Rob zal het punt inleiden voor de discussie.

2. Verslag vorige vergadering

Geen vragen. Actie punten Hondenlosloopplaats vervalt plan van aanpak door Bert Voeten is door de Raad verworpen. IJsbaan nog geen duidelijkheid van de gemeente.

10. Sluiting en rondvraag

Vraag van hans Klijn of we opnieuw een aanvraag voor de kerstboomverbranding moeten indienen, bij de laatste aanvraag werd door de gemeente vermeld dat dit de laatste keer was. Advies va de tafel toch indienen en bij afwijzing in gesprek gaan.

Harry de Rond vroeg om aandacht voor de buurtpreventie er is behoefte aan meer preventisten.

Gerard bedankt de deelnemers en sluit de vergadering