03-10-2017: Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’ in Willemstad

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 5 oktober 2017 tot en met 15 november 2017 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWillemstad-BP20) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld omdat het vigerende bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Een actualisatie is noodzakelijk zodat de planregeling gemoderniseerd en gedigitaliseerd kan worden. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de bestaande rechten en plichten.
Het plan is digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html.

Iedereen kan tot en met 15 november 2017 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Op dinsdag 24 oktober 2017 vindt een openbare inloopmiddag en -avond plaats, waar u het voorontwerp kunt bekijken en waar u uw vragen hierover kunt stellen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Gebouw Irene aan de Grimhoek 15 te Willemstad. Belangstellenden zijn hier welkom van 16:00 tot 18:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur.