Standplaats, aanvragen

Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. De gemeente maakt onderscheid tussen:

 • Vaste standplaatsen, waarbij sprake is van het innemen van een standplaats voor een heel jaar of eenmaal per week een dagdeel of een hele dag;
 • Tijdelijke standplaatsen. Een tijdelijke standplaats kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het eenmalig verkopen van oliebollen om de verenigingskas te spekken of voor het verkopen van seizoensproducten.

Voor het indienen van de aanvraag gebruikt u dit formulier:

Waaruit moet de aanvraag bestaan:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Kopie van het legitimatiebewijs van de persoon die de standplaats inneemt
 • Recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien van toepassing).
 • Een situatietekening van plaatsing van de objecten en de verhouding hiervan tot bestaande objecten (gebouwen etc)

Het ingevulde formulier mailt u naar info@moerdijk.nl. U kunt er ook voor kiezen om het formulier volledig ingevuld en ondertekend, inclusief de bijlagen, in te leveren bij het gemeentehuis.

 • U heeft een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats als u aan de voorbeelden in de kernbeschrijving voldoet. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar voor het publiek toegankelijk is, heeft u een vergunning nodig;
 • Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

De gemeente heeft per kern een aantal locaties met een maximum aantal standplaatsen vastgesteld. In het Standplaatsenbeleid kunt u dit nalezen.

De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

 • De openbare orde;
 • Het voorkomen of beperken van overlast;
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente;
 • De verkeersveiligheid;
 • De doelen van een bestemmingsplan.

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.

 • een dag of dagdeel (per vierkante meter) € 3,10
 • een week (per vierkante meter) € 6,60
 • een maand (per vierkante meter) € 13,30
 • een jaar (per vierkante meter) € 26,65