Havenschap Moerdijk beoogd ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk

Geplaatst: 16-5-2012

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze partijen vinden Havenschap Moerdijk de meest geschikte partij om het LPM te ontwikkelen, realiseren en beheren.

Het LPM is een bovenregionaal bedrijventerrein dat primair specifiek bedoeld is voor grootschalige Value Added Logistics bedrijven.

Akkoord op hoofdlijnen

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk zijn samen aandeelhouder van Havenschap Moerdijk. Ze vinden het Havenschap Moerdijk de meest geschikte partij om het LPM tot ontwikkeling te brengen, mede vanwege de synergiemogelijkheden tussen het bestaande zeehaven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM. Het akkoord op hoofdlijnen stelt de kaders om de samenwerking verder te kunnen formaliseren. In de komende periode zullen partijen gezamenlijk werken aan een locatieontwikkelingsovereenkomst. Zodra overeenstemming wordt bereikt, zal deze locatieontwikkelingsovereenkomst ter besluitvorming aan provinciale staten en de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit zal naar verwachting omstreeks het begin van 2013 zijn. Met het akkoord op hoofdlijnen is een belangrijke tussenstap gezet om tot ontwikkeling en realisatie van het LPM te kunnen komen.

Ruimere mogelijkheden kern Moerdijk

Voor een kwaliteitsimpuls in de kern van Moerdijk is in de in 2009 getekende bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk'(1) een bedrag opgenomen dat wordt afgedragen voor het project Waterfront Moerdijk - de ontwikkeling van de west- en oostzijde van de haven bij het dorp Moerdijk.

In het akkoord op hoofdlijnen is afgesproken dat dit bedrag breder ingezet mag worden, mits dit een leefbaarheidsimpuls voor de kern Moerdijk oplevert die gekoppeld is aan het nog op te stellen gebiedsplan voor de kern Moerdijk. Dit gebiedsplan wordt samen met de inwoners van Moerdijk opgesteld, zodat de kwaliteitsimpuls ook draagvlak heeft bij de bewoners. Daarmee is het bedrag investeren in Waterfront Moerdijk nog steeds mogelijk, maar geen verplichting meer.


(1) Bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk'
In 2009 tekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk', ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie. Het Logistiek Park Moerdijk is een van de negen plannen. De realisatie van Logistiek Park Moerdijk maakt de kwaliteitsimpuls voor de regio mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl.