Herziening bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Geplaatst: 30-5-2012

De gemeente Moerdijk herziet het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het plan biedt een kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen - waaronder de intensievere benutting van beschikbare gronden - en de verankering van externe veiligheid. Het voorontwerp ligt vanaf 31 mei ter inzage voor de periode van 6 weken.

Voorontwerpbestemmingsplan

De gemeenteraad heeft in 2008 de visie voor het bestemmingsplan vastgesteld. Die visie is uitgewerkt in een concreet voorontwerpbestemmingsplan. In het voorontwerp is onder meer geregeld dat de huidige begrenzing van zones voor bijvoorbeeld geluid, risico's en geur gehandhaafd blijft en dat veiligheid voorop staat. Uitbreiding van risicovolle activiteiten van bestaande bedrijven wordt begrensd en bestaande bedrijven blijven gehandhaafd op de huidige locatie. Nieuwe risicovolle activiteiten worden geclusterd op een beperkt deel van het terrein en nieuwe risicovolle activiteiten op de rest van het terrein worden zoveel mogelijk uitgesloten. Daarnaast worden er regels gemaakt voor de bereikbaarheid en zelfredzaamheid van bedrijven en medewerkers bij calamiteiten. En er is ruime aandacht voor verduurzaming, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van windturbines en duurzaam goederenvervoer per spoor of buisleiding.

Het juiste bedrijf op de juiste plaats

Het voorontwerpbestemmingsplan sluit aan bij de ambitie van Moerdijk MeerMogelijk om de bestaande ruimte op het huidige Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk intensiever te benutten. Moerdijk MeerMogelijk richt zich erop om op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk het juiste bedrijf op de juiste plaats te krijgen. De beschikbare gronden die in dat kader van Shell zijn aangekocht bevinden zich in het cluster voor risicovolle activiteiten, waar chemische en chemiegerelateerde bedrijven zich kunnen vestigen of uitbreiden. Op deze manier wordt de beschikbare grond optimaal gebruikt en worden onnodige uitbreidingen voorkomen.

Inspraak

Iedereen kan van 31 mei tot en met 11 juli 2012 reageren op het voorontwerp. In 2013 wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Naast het voorontwerp ligt ter voorbereiding op het onderzoek naar de milieueffecten (het MER) voor dit plan, de notitie reikwijdte en detailniveau ook ter visie. Ook hier kan iedereen op reageren. Op 4 juni aanstaande is er om 19:30 een informatiebijeenkomst voor de beide plannen in het gemeentehuis in Zevenbergen.


Klik hier
voor de publicatietekst van de kennisgeving van de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' en de notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau'