Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk gaat door

Geplaatst: 30-9-2020

De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk kan doorgaan. Dat is duidelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. In een tussenuitspraak in november 2019 vroeg de Raad van State de provincie om aanvullende maatregelen voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura2000-gebieden. Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze heeft genomen.

Het besluit over het inpassings- en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk stond bij deze uitspraak niet meer ter discussie. De Raad van State stelde bij een eerdere uitspraak eind 2019 dat nut en noodzaak van het park voldoende waren aangetoond. Wel vroeg de raad aanvullend bewijs dat natuurgebieden niet worden aangetast door de aanleg, bouw en gebruik van Logistiek Park Moerdijk.

De provincie heeft daarvoor de vergunningen van zes veehouderijen gekocht, in en buiten Brabant. Slechts een deel van de stikstofruimte die door deze aankopen beschikbaar komt, is nodig voor LPM. In overleg met de betrokken andere provincies komt het resterende deel ter beschikking voor regionale ontwikkelingen ter plekke. Een tweede maatregel is dat LPM vrijwel volledig gasloos wordt door het niet aan te sluiten op het gasnet.

Aanpassing in plan door Raad van State

Eén regel in het inpassingsplan heeft de Raad van State uit het plan gehaald. Het gaat om de regel die het mogelijk maakt om later alsnog te beslissen om één of meer van de bedrijven waarmee in dit plan wordt gesaldeerd, te vervangen door een ander bedrijf. Dat is in strijd met de wet Natuurbescherming, vindt de Raad van State.

“Brabant wil ruimte bieden aan bedrijven die waarde toevoegen aan de Brabantse economie. Dat is precies wat Logistiek Park Moerdijk doet”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte. “We zijn blij dat we nu een stap voorwaarts kunnen zetten in deze belangrijke maar complexe ontwikkeling.”

LPM impuls voor economie en werkgelegenheid

Logistiek Park Moerdijk is een grootschalig logistiek bedrijventerrein dat ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17) aangelegd gaat worden. In totaal gaat het om zo’n 140 hectare. De ontwikkeling van LPM kan een flinke impuls zijn voor de economie en werkgelegenheid in met name West-Brabant. LPM is vooral bedoeld voor logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen, bijvoorbeeld door assemblage- of montagewerkzaamheden. Zij kunnen op hun beurt weer gebruik maken van de logistieke mogelijkheden van het naastgelegen haven- en industrieterrein Moerdijk.

“Fijn dat er nu voor iedereen duidelijkheid is”, vindt wethouder Danny Dingemans van Moerdijk. “Voor ons gebied is een investering van deze orde van groot belang. Het levert banen op, extra woningen in de gemeente Moerdijk en de mogelijk om fors te investeren in de leefbaarheid van de omliggende woonplaatsen.”

De aanleg gaat van start

Directeur Havenbedrijf Moerdijk, Ferdinand van den Oever: “Goed dat we na al die jaren eindelijk door kunnen met het ontwikkelen van Logistiek Park Moerdijk, een belangrijke toevoeging aan ons haven- en industrieel complex en de verdere uitbouw van het multimodale knooppunt Moerdijk. We hopen snel, opnieuw in dialoog met de provincie, gemeente maar ook met omwonenden, van start te kunnen gaan.”

Met de uitspraak van de Raad van State kunnen de volgende stappen gezet worden. De gronden worden overgedragen aan Havenbedrijf Moerdijk. Nadat het eerste deel bouwrijp is gemaakt, kan de gronduitgifte starten. Afhankelijk van het afsluiten van een eerste contract zou in de loop van 2021 het eerste bedrijf zich daadwerkelijk op LPM kunnen vestigen. De komende tien jaar worden de gronden in vier fasen uitgegeven.