Waarom is de omgeving niet eerst gevraagd of zij hier mee instemmen?

De opvang van vluchtelingen is een verplichting die we als land zijn aangegaan door ondertekening van internationale verdragen en door Europese en nationale wetgeving. Aan die verplichting moeten we met elkaar, als land, invulling geven. We vinden het als gemeente onze verantwoordelijkheid om opvang te gaan bieden aan asielzoekers.

Bij een vraagstuk als opvang van asielzoekers past het dat het gemeentebestuur verantwoordelijkheid neemt en een belangenafweging maakt tussen het algemeen belang en de belangen van omwonenden en inwoners. Het college heeft dit zorgvuldig gedaan en besproken met de gemeenteraad. Uiteraard gaan we ook met omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden in gesprek en staan alle reguliere (juridische) middelen open om meningen kenbaar te maken. Dit kon bijvoorbeeld door in te spreken tijdens de commissievergadering van 11 mei 2023 en via de bezwarenprocedure tegen de voorlopige vergunning als die is afgegeven.”