Thema's Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie worden ambities uitgesproken en waar mogelijk al keuzes gemaakt. Om een beeld te krijgen bij de thema’s die hierbij aan bod komen, hieronder enkele relevante punten uitgelicht (niet uitputtend):

In de Omgevingsvisie worden ambities uitgesproken en waar mogelijk al keuzes gemaakt. Om een beeld te krijgen bij de thema’s die hierbij aan bod komen, hieronder enkele relevante punten uitgelicht (niet uitputtend):

 • In Zevenbergen schaalsprong in woningen, voorzieningen en bereikbaarheid.
 • Versterken van de voorzieningenkernen Willemstad, Fijnaart en Klundert in woningen, voorzieningen en bereikbaarheid
 • Goede verbinding tussen dorpse woonkernen en de voorzieningenkernen: bereikbaarheid is belangrijker dan dat alle voorzieningen in alle kernen te vinden zijn, onder meer vanuit het programma Vitale Centra wordt ingezet op bereikbaarheidsconcepten.
 • Elke kern heeft een eigen ontmoetingsplek passend bij de schaal van de betreffende kern.
 • Bodem en water zijn sturend voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Verduurzaming van het Haven- en Industrieterrein.
 • Energieprojecten in de gemeente zijn gekoppeld aan lokale en regionale opgaven (positiebepaling)/
 • Behoud Roode Vaart reserve (zoals eerder opgenomen in Structuurvisie Moerdijk 2030), ontwikkeling onder voorwaarde dat noodzaak is aangetoond en meerwaarde ontstaat op gebied van onder meer duurzaamheid, klimaat, bereikbaarheid en leefbaarheid.
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
 • Behouden en verder ontwikkelen van de groenblauwe bufferzone rond het Haven- en Industrieterrein.
 • Toevoeging van nieuw bedrijventerrein bij station Lage Zwaluwe, inclusief mobiliteitshub, multifunctionele en logistieke functies.
 • Voor knooppunt Zonzeel inzetten op een extra aansluiting richting Zevenbergen.
 • Landbouw is de drager van het buitengebied.
 • De klimaatopgave in het buitengebied dient samen met betrokkenen nader te worden uitgewerkt.
 • Versterken van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het buitengebied.
 • Benutten van de recreatieve potentie van het buitengebied.