Sporenbergstraat

Mede door de komst van de HSL is voetbalclub DHV (Den Hoek Vooruit) verplaatst van de Sporenbergstraat naar Bloemendaalse Zeedijk. Op het vrijgekomen terrein zullen maximaal 25 grondgebonden woningen verrijzen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, loopt momenteel een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan.

Stand van zaken

Op dit moment loopt de procedure tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de gewenste woningbouw op deze locatie mogelijk. Doelstelling is om het bestemmingsplan (onder voorbehoud van zienswijze) in 2022 vast te stellen. Naast de procedure van het bestemmingsplan zijn we aan het kijken hoe we de grond gaan uitgeven. Hierbij is het van belang welke woningtypes en prijsklasse we willen realiseren in Zevenbergschen Hoek. Dit bepaald uiteindelijk de uitgiftestrategie.

Ontwerpbestemmingsplan 'Sporenbergstraat' te Zevenbergschen Hoek, gemeente Moerdijk en Ontwerpbesluit hogere waarde

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 21 april tot en met 1 juni 2022 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.ZHBPSporenberg-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 25 woningen op het braakliggende terrein tussen de Sporenbergstraat en Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek. Het bestemmingsplan heeft een flexibele regeling voor woningen waardoor op de huidige woningvraag kan worden aangesloten Het plan is naast fysiek ook digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke projectenwebsite https://www.moerdijk.nl/Project-163-Sporenbergstraat.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Het bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder (Wgh). Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van het plangebied de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai vanwege de Rijksweg A16 wordt overschreden.
Op grond van artikel 83 en artikel 110a biedt de Wet geluidhinder de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van Burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze ontheffingsmogelijkheid en heeft hiervoor het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt daarom ook dit ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage met ingang van 21 april 2022.
De gemeente kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Zienswijze

Iedereen kan tot en met 1 juni 2022 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Op het ontwerpbesluit hogere waarden kan tot en met 1 juni 2022 alleen door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Deze zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen, onder vermelding van “Zienswijze hogere waarden Sporenbergstraat”.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Job Dijkstra
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Documenten