Truckparking A16 e.o.

Het doel van het project is het creëren van extra parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens en -chauffeurs in de gemeente Moerdijk, alsmede het creëren van meer beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen ten westen van de A16 voor vrachtwagens die rijden op de goederencorridor A16 (kernnetwerk). Ook dient de truckparking als alternatief voor vrachtwagens van de haven van Moerdijk en het toekomstige LPM.

Stand van zaken

Op 19 september 2018 is door verschillende partijen in West-Brabant een intentieovereenkomst “Vrachtwagenparkerenin West-Brabant” getekend. Deze overeenkomst is getekend door de Regio West-Brabant, Provincie, de destijds 19 West-Brabantse gemeenten, transport en logistieke sector, havenbedrijf Moerdijk en de Politie. Doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van de samenwerking van partijen, commitment uitspreken evenals het maken van afspraken tussen partijen met het oog op het integraal oplossen van de parkeerproblematiek voor vrachtwagens in West-Brabant op het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en bedrijventerreinen binnen gemeenten. Na ondertekening van deze intentieovereenkomst zijn verschillende partijen aan de slag gegaan met een verkenning naar nieuwe truckparking(s).

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de volgende startdocumenten vastgesteld:

192. Truckparking A16 e.o.
195. Foodcourt Kanters Moerdijk (inclusief Truckparking) 
Deze projecten worden los van elkaar uitgevoerd. Het doel van het project is het creëren van extra parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens en -chauffeurs in de gemeente Moerdijk, alsmede het creëren van meer beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen ten westen van de A16 voor vrachtwagens die rijden op de goederencorridor A16 (kernnetwerk). Ook dient de truckparking als alternatief voor vrachtwagens van de haven van Moerdijk en het toekomstige LPM.

Voor het project Truckparking is een eerste brede verkenning uitgevoerd waarin veel locaties bekeken en afgewogen zijn. Op 18 november 2020 heeft het College besloten om vier kansrijke locaties verder te verkennen. De locaties zijn vervolgens verder onderzocht naar financiële, maatschappelijke en planologische mogelijkheden.

Binnen het project Foodcourt Kanters (Facility Piont Moerdijk) zullen vrachtwagenparkeerplaatsen worden gerealiseerd. De uitwerking hiervan loopt. Voor het project Facility Poin Moerdijk  dient nog besluitvorming plaats te vinden wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt 

Binnen de mogelijkheden van het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk wordt bekeken of een uitbreiding van de Gouden Leeuw tot de mogelijkheden behoort.  De gevraagde extra plaatsen zouden hiermee op deze 2 locaties ingevuld kunnen worden. Aangezien truckparking mogelijk is binnen de bestemming 'Gemengd gebied' in het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk is hier geen aparte besluitvorming voor nodig.

Naast de 200 tot 300 parkeerplaatsen vanuit de nationale/regionale behoefte die op één of meer van de vier locaties moeten komen overlegt de gemeente met het Havenbedrijf Moerdijk over de aanvullende lokale behoefte (Haven- en Industrieterrein en Logistiek Park Moerdijk). Dat zijn de te verwachten extra vrachtwagenparkeerplaatsen die straks nodig zijn, na het ontwikkelen van het Logistiek Park Moerdijk en groei van het Haventerrein. De gemeente is van mening dat er ook een rol voor het Havenbedrijf is weggelegd om extra plaatsen mogelijk te maken

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl