Voorontwerp bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ ter inzage

Geplaatst: 21-10-2020

Het project Bult van Pars gaat een volgende fase in. Vanaf vrijdag 22 oktober tot en met woensdag 2 december ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ ter inzage. De voormalige Bult van Pars lag aan de inmiddels verdwenen straat ‘Bolwerk’. Door het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen kan de eerste stap worden gezet richting een nieuw bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk maakt. 

Flexibel bestemmingsplan

In maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om allereerst de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied vast te leggen in een bestemmingsplan en daarna het projectgebied te gaan verkopen. In samenspraak met omwonenden en de heemkundekring zijn randvoorwaarden opgesteld en deze vormen gezamenlijk met de uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken de basis van het bestemmingsplan Klundert. Het streven is een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te creëren zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven én de stedenbouwkundige context van de bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling. “We willen op deze locatie echt iets moois laten ontstaan voor onze toekomstige generaties. Woningbouw als nieuw erfgoed dat verwijst naar de geschiedenis van deze locatie", licht wethouder Danny Dingemans toe.

Publicaties

Belangstellenden kunnen het stuk inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Zevenbergen. Het plan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tot en met woensdag 2 december inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan Bolwerk Klundert” of via info@moerdijk.nl.

Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens een zogenoemde zienswijze indienen.

Digitale informatieavond

Tijdens de terinzagelegging is er op donderdag 29 oktober een digitale vragenmoment voor omwonenden en andere belangstellenden. Op de projectenpagina Bult van Pars staan filmpjes met uitleg over de uitgevoerde sanering, de opzet van de ontwerpprijsvraag en het bestemmingsplan. Op 29 oktober hebben belangstellenden daarnaast de mogelijkheid om tussen 15:00 uur en 17:00 uur of tussen 18:00 uur en 21:00 uur via het digitaal overlegprogramma Microsoft Teams vragen te stellen. De vragen die worden gesteld tijdens de digitale vragenmoment gaan we verzamelen en inclusief beantwoording op de genoemde projectenpagina plaatsen. 

Voor deelname aan het digitale vragenmoment is er een link nodig naar de digitale bijeenkomst in het programma Microsoft Teams. Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk 28 oktober via de e-mail wendy.roelen@moerdijk.nl. Na aanmelding ontvangt u vervolgens een link waarmee u op het door u gewenst tijdstip kunt inloggen.

Nieuwe naam

Een nog openstaand punt is het kiezen van een nieuwe naam voor de voormalige Bult van Pars. Er is nu de sanering is afgerond gaan sprake meer van een bult en de locatie is inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van familie Pars. Het afgelopen jaar zijn er meermaals oproepen gedaan voor een nieuwe naam. Uit al die inzendingen is een top drie samengesteld. U kunt hierop stemmen via een poll.

Poll nieuwe naam

Ontwerpprijsvraag

De uiteindelijke invulling wordt gekozen op basis van een zogenaamde ontwerpprijsvraag. Ontwikkelaars dienen op basis van het bestemmingsplan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs. Het plan met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van het projectgebied.