Het Bolwerk (Bult van Pars) Klundert

Het project Het Bolwerk (Bult van Pars) richt zich op de herontwikkeling van de locatie hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert tot woningbouwlocatie. Onderdeel van het project is een saneringsopgave vanwege een olie- en asbestvervuiling waarbij nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de archeologische waarden in de ondergrond.

Stand van zaken

De projectlocatie aan de Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit. Het college heeft in september 2017 besloten de variant 'Wonen' verder uit te gaan werken. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om in beeld te brengen met welke aspecten bij herontwikkeling tot woningbouwlocatie rekening moet worden gehouden. Uit de onderzoeken is onder andere gebleken dat het grondgebied verontreinigd is met asbest en olie alsmede dat zich in het gebied resten van archeologische waarden bevinden. Om het projectgebied geschikt te maken voor de gewenste herontwikkeling, is de locatie gesaneerd.

In maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om allereerst de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied vast te leggen in een bestemmingsplan en daarna het projectgebied te gaan verkopen middels een Tender/prijsvraag. In samenspraak met de omwonenden en de heemkundekring zijn randvoorwaarden opgesteld en deze vormen gezamenlijk met de uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken de basis van het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’. Het is een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan geworden zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de omliggende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven én de stedenbouwkundige context van de bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling. Op het moment dat het bestemmingsplan vastgesteld is, wordt er een ontwikkelaar gezocht voor de overname en inrichting van het gebied door middel van een zogenaamde Tender/prijsvraag (aanbesteding op basis van beste prijs-kwaliteit).

Voor een toelichting op het uitgevoerde saneringsproces, de Tender en het voorontwerp bestemmingsplan, zijn de volgende video’s samengesteld (links naar YouTube):

Mocht u naar aanleiding van de informerende video’s nog vragen hebben met betrekking tot het bestemmingsplan. Schroom dan niet contact op te nemen met de gemeente.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 18 februari tot en met 31 maart 2021 ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tot en met woensdag 31 maart een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bolwerk Klundert”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Na deze periode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het bestemmingsplan vastgesteld.

Nieuwe naam

De locatie staat in de volksmond bekend als de Bult van Pars. De locatie is echter geen bult meer en inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van familie Pars. In november heeft er dan ook een poll uitgestaan waarbij er een nieuwe naam gekozen kon worden. De naam ‘Het Bolwerk’ is als meeste gekozen.

De feestelijk onthulling van de nieuwe naam is te zien in de volgende video (link naar YouTube):De feestelijk onthulling van de nieuwe naam is te zien in de volgende video (link naar YouTube):

Op de locatie is een bord geplaatst met de nieuwe naam voor het projectgebied. Vanaf nu spreken we dus niet meer over de Bult van Pars maar over Het Bolwerk!

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl