Het Bolwerk (Bult van Pars) Klundert

Het project Het Bolwerk (Bult van Pars) richt zich op de herontwikkeling van de locatie hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert tot een woningbouwlocatie.

Stand van zaken

Achtergrond

De projectlocatie aan de Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit. Het college heeft in september 2017 besloten de variant 'Wonen' verder uit te gaan werken. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om in beeld te brengen met welke aspecten bij herontwikkeling tot woningbouwlocatie rekening moet worden gehouden. Uit de onderzoeken is onder andere gebleken dat het grondgebied verontreinigd is met asbest en olie alsmede dat zich in het gebied resten van archeologische waarden bevinden. Om het projectgebied geschikt te maken voor de gewenste herontwikkeling, is de locatie gesaneerd.
In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om allereerst de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied vast te leggen in een bestemmingsplan en daarna het projectgebied te gaan verkopen middels een Tender/prijsvraag.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPKLBolwerk-BP40) is op 12 augustus 2021 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 40 woningen. Er is in dit plan gestreefd naar een zo flexibel mogelijke regeling zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven én de stedenbouwkundige context van deze bijzondere locatie. Door een flexibel bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling. Deze toekomstige ontwikkeling zal worden gekozen op basis van een ontwerpprijsvraag (aanbestedingsprocedure).

Tender/prijsvraag

Door het flexibele bestemmingsplan probeert de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk ruimte te bieden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling op deze locatie. De uiteindelijke invulling zal worden gekozen op basis van een zogenaamde ontwerpprijsvraag. Dit aanbestedingsproces start naar verwachting in de loop van 2021.

Nieuwe naam

De locatie staat in de volksmond bekend als de Bult van Pars. De locatie is echter geen bult meer en inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van de familie Pars. In november 2020 heeft er een poll uitgestaan waarbij er een nieuwe naam gekozen kon worden. De naam ‘Het Bolwerk’ is als meeste gekozen.

De feestelijk onthulling van de nieuwe naam is te zien in de volgende video Nieuwe naam "Het Bolwerk'

Op de locatie is een bord geplaatst met de nieuwe naam voor het projectgebied. Vanaf nu spreken we dus niet meer over de Bult van Pars maar over Het Bolwerk!

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl