Meest gestelde vragen

1. Wat is Moerdijk MeerMogelijk?

Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit 9 plannen die samen gericht zijn op: Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie. Moerdijk MeerMogelijk biedt een pakket aan ruimtelijke ontwikkelingen om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit op een hoger niveau te krijgen. 

2.  Wat zijn de plannen van Moerdijk MeerMogelijk?

Kijk voor het antwoord op deze vraag op 'de 9 plannen'. Hier staan alle plannen beschreven en vindt u documentatie en beeldmateriaal. 

3. Wat levert Moerdijk MeerMogelijk op?

 • Impuls voor de leefbaarheid; verbetering van milieukwaliteit en een aantrekkelijke woonomgeving door verplaatsen van Caldic (een groot chemisch bedrijf) en Wolst (een betonmortelcentrale) die beiden dicht tegen Zevenbergen staan.
 • Minder hinder van verkeer door de aanleg van de rondweg om de kern Zevenbergen. Hierdoor kan het noordelijk deel van het centrum opnieuw worden ingericht met natuur, woningbouw en watergebonden recreatie.
 • Verhogen van verkeersveiligheid en vermindering van overlast in Klundert, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek door het verplaatsen van diverse grootschalige bedrijven.
 • Het in ere herstellen van het historische karakter van het haventje van Moerdijk.
 • Het bouwen van 825 extra woningen in alle categorieën, boven op de geplande woningbouw. Dit zorgt voor meer diversiteit in het woningaanbod: voor elk wat wils.
 • Een levendiger en veiliger station Lage Zwaluwe door het ontwikkelen van een transferium, servicepoint of een bedrijvenpark nabij het station.
 • Meer werkgelegenheid voor gemeente Moerdijk en West-Brabant door de komst van het Logistiek Park en intensivering van het industrieterrein.
 • Door de aantrekkende werkgelegenheid komen naar verwachting meer (jonge) mensen in de gemeente Moerdijk wonen en groeit het aantal voorzieningen.
 • De komst van het Logistiek Park voorziet in de bovenregionale vraag naar ruimte voor logistieke bedrijvigheid.

4. Wat is de bestuursovereenkomst?

Op 3 juli 2009 ondertekenden Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk de Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk. Deze overeenkomst bestaat uit 9 plannen die samen kansen bieden voor de economie en de kwaliteit van de leefomgeving in de regio. 

5. Wie zijn de partners in dit project?

De gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Rijk participeren in dit project.

6. Waarom is gekozen voor de gemeente Moerdijk als locatie voor het Logistiek Park?

Een gedegen onderzoek uitgevoerd door adviesbureau RBOI stelt dat de gemeente Moerdijk dé plaats is voor de vestiging van een Logistiek Park. Dat rapport stelt dat er, ten opzichte van de gemeente Moerdijk geen ander volwaardig alternatief voor handen is. Een aantal redenen:

 • Moerdijk ligt op de economische as tussen twee havensteden: Rotterdam en Antwerpen.
 • De aanwezigheid van diep vaarwater in de directe omgeving. Het bestaande industrie- en zeehaventerrein is inmiddels de vierde haven van Nederland. 
 • De mogelijkheid bestaat om logistieke bedrijvigheid op één groot oppervlakte te concentreren.
 • De gunstige ligging ten opzichte van de aanwezige snelwegen A16 én A17.
 • De aanwezigheid van de andere vervoersmogelijkheden spoor, water en buisleidingen. Een absolute pré in deze tijd van het dichtslibbende wegennet.

7. Waarom een Logistiek Park Moerdijk?

Een Logistiek Park Moerdijk versterkt de economische positie van West-Brabant in Nederland en daarbuiten. De regio heeft behoefte aan extra ruimte en bedrijvigheid. Dit blijkt o.a. ook uit het rapport Perspectief economische ruimtebehoefte West-Brabant. West-Brabant is door het vakblad ''Logistiek'' benoemd tot nationale logistieke hotspot. Waarbij speciaal de samenwerking tussen West-Brabant en Zeeland is genoemd als positief element. De ontwikkeling van deze logistieke bedrijvigheid gebeurt uiteraard wel op een duurzame en ruimtebesparende manier. Ondernemerschap en bedrijvigheid verdienen immers stimulans zonder natuur en milieu uit het oog te verliezen.

Vanuit de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk worden middelen gegenereerd die voor de gemeente Moerdijk mogelijkheden bieden een inhaalslag te maken op het gebied van leefbaarheid, en milieu- en ruimtelijke kwaliteit. Onder meer door het uitplaatsen van bedrijven worden de kernen veiliger en vermindert de geluids-, geur- en verkeersoverlast. Op de vrijgekomen gebieden ontstaat ruimte voor woningbouw, natuurontwikkeling en recreatie.

Daarnaast ontstaat er door de intensivering van het industrieterrein en ontwikkeling van het Logistiek Park meer werkgelegenheid in de gemeente. De aantrekkende werkgelegenheid trekt naar verwachting meer jonge mensen naar de gemeente Moerdijk waardoor het aantal voorzieningen kan groeien.

Document Perspectief economische ruimtebehoefte West-Brabant, Onderzoek naar vraag en aanbod juni 2006

8. Hoe groot is het gebied van het Logistiek Park Moerdijk?

Het gebied is netto 150 hectare, dit is vergelijkbaar met 300 voetbalvelden.

9. Hoeveel huishoudens en bedrijven moeten verhuizen als het Logistiek Park Moerdijk er komt?

Ongeveer 26 woningen waaronder 2 bedrijven.

10. Er is nog zoveel ruimte op het huidige Industrieterrein Moerdijk, percelen liggen al jarenlang braak of worden nauwelijks benut. Gebruik die ruimte, dan is geen extra logistiek terrein van 150 hectare (ca. 300 voetbalvelden) nodig.

Ook al lijkt er misschien ruimte, de benodigde 150 hectare voor het Logistiek Park zijn niet te vinden op het huidige industrieterrein (netto ca. 1.200 hectare). Om twee redenen:

 1. Het zeehaven- en industrieterrein bestaat uit verschillende delen, waar steeds dezelfde soort bedrijven gevestigd zijn. Zo is er een specifiek gebied voor energiebedrijven, voor chemie en zware industrie, voor watergebonden activiteiten en inderdaad ook een gebied voor logistieke bedrijven. Deze indeling heeft als voordeel dat dezelfde soort bedrijven vaak gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen en clustering leidt ook tot energiebesparing. Door het concentreren van dezelfde soort bedrijven op één plaats wordt tevens optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige vervoersmogelijkheden. Denk aan de aanwezigheid van spoor, snelwegen, buisleiding en water. Zo is het een nadrukkelijk streven om juist direct aan het water bedrijven te vestigen die ook echt gebruik maken van dat water. Dat heeft tot gevolg dat het vervoer over de weg (en dus de files) kunnen worden beperkt.
 2. De afgelopen periode heeft het Havenschap reeds een groot aantal percelen die in handen waren van bedrijven teruggekocht. Percelen die niet- of onvoldoende werden gebruikt. Deze worden ingevuld door bedrijven die juist wel optimaal gebruik maken van deze percelen. Inmiddels is de ruim 160 hectare braakliggend terrein van Shell teruggekocht. Dit perceel is gelegen in het cluster chemie en zware industrie. Dit gebied is bedoeld voor bedrijven in de hoge milieucategorieën (4, 5 en 6). Er gelden binnen dit gebied strenge milieu- en veiligheidseisen zoals bijvoorbeeld het beschikken over een eigen brandweer. De kosten daarvan zijn relatief veel te hoog voor alleen een logistiek proces. Vestiging van logistieke bedrijven in de lagere milieucategorieën (3) is op dit terrein dus geen reële optie en is strijdig met het principe ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats'.