Omgevingsvergunning

Video: uitleg vergunningcheckWilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat u het project alleen maar hoeft te melden. Wilt u weten wat u moet doen? Doe hieronder de vergunningscheck. Dit duurt een paar minuten.

Doe de vergunningcheck

Niet aan alle activiteiten zijn voorwaarden verbonden. Soms heeft u dus helemaal geen toestemming van de overheid nodig. Controleer dit eerst op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het omgevingsloket bij de vergunningcheck.

Indien u wel vergunningplichtig bent dan is op voorhand niet te zeggen aan welke voorwaarden u moet voldoen. De voorwaarden verschillen sterk per activiteit die u wilt verrichten en is tevens afhankelijk van de omstandigheden, zoals:

 • Lokale regelgeving;
 • Bestemmingsplan;
 • Omvang en aard van de activiteit;
 • Standpunten van omwonenden;
 • En dergelijke.

Uitgangspunt van de omgevingsvergunning

Kenmerkend voor de omgevingsvergunning is dat niet de regels of voorwaarden centraal staan maar uw wens. Als u bijvoorbeeld een huis wilt bouwen, dan heeft u te maken met een bestemmingsplan, bouwvoorschriften en regels over de brandveiligheid. Voorheen kreeg u daarvoor aparte vergunningen met elk weer eigen voorwaarden. Met de omgevingsvergunning worden al die voorwaarden afgestemd op de activiteit of combinatie van activiteiten die u wilt verrichten.

Wat kan ik allemaal regelen met een omgevingsvergunning?

U kunt alle activiteiten regelen op het gebied van:

 • Bouwen en verbouwen (ook van monumenten);
 • Slopen;
 • Maken van een uitrit;
 • Brandveiligheid, bestemming van een terrein of gebouw;
 • Milieu (activiteiten die het milieu kunnen belasten);
 • Bestemming van grond of gebouw;
 • (af)Graven van grond;
 • Kappen van bomen;
 • Het plaatsen van reclame uitingen (zoals lichtreclamekasten).

Heb ik dan alleen maar één vergunning nodig?

In principe wel. Helaas zijn er enkele uitzonderingen. Zo moet u soms nog wel een aparte melding doen. Dat kan bijvoorbeeld voor komen bij de brandveiligheid van een gebouw. Voor bedrijven is het raadzaam ook via het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te controleren of ze een milieumelding moeten doen. Bent u er niet zeker van of met de omgevingsvergunning al uw gewenste activiteiten zijn gedekt, neem dan contact op met de gemeente.

Daarnaast kan het wenselijk zijn meerdere omgevingsvergunningen aan te vragen.

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten die niet samenhangend zijn één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen, waarbij de aanvrager bepaalt op welke wijze de fasering plaats vindt. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Heiwerkzaamheden? Gebruik liever boorschroefpalen

Het uitvoeren van heiwerkzaamheden in of nabij bestaande bebouwing levert vaak overlast en mogelijk schade op. Wij willen daarom adviseren, voor u en uw buren, om boorschroefpalen te gebruiken.

De hoogte van de kosten is afhankelijk van uw aanvraag.

Verenigingen en stichtingen

In sommige gevallen kunnen verenigingen en stichtingen die werkzaam zijn voor de Moerdijkse inwoners mogelijk vragen om vrijstelling van de leges voor een omgevingsvergunning. U kunt dit doen door een mail te sturen of een schriftelijk verzoek hiervoor in te dienen naar de bouwplantoetser die uw aanvraag in behandeling heeft.

Bij dit verzoek moet u een kopie van de statuten (doelstelling) van uw organisatie meesturen. Meer informatie hierover kunt u lezen in de Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk.

 1. U doet eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Hier kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via het Omgevingsloket ook aanvragen.
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Vooroverleg

Als u wilt weten of uw plan haalbaar is, voordat u een definitieve aanvraag indient, kunt u uw plan eerst (gedeeltelijk) laten toetsen door de gemeente. Kijk voor meer informatie op Vooroverleg voor een vergunningaanvraag

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van acht weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met zes weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van zes maanden met een mogelijke verlenging van zes weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de twee periodetypen er sprake zal zijn.

Initiatief van aanvraag ligt bij u

Met de omgevingsvergunning kunt u vele overheidsdiensten in één keer afhandelen. De module biedt u de mogelijkheid deze langs te lopen door beantwoording van vragen vanuit uw eigen klantvraag. Toch bepaalt uzelf welke diensten u gaat aanvragen. Het initiatief hiertoe, en dus ook de verantwoordelijkheid hiervoor, blijft bij u.

Meenemen

Welke documenten, tekeningen, foto's en dergelijke u moet verzamelen voor uw aanvraag verschilt sterk per activiteit. In de vragenboom van het omgevingsloket blijkt dat vanzelf. Als het bevoegd gezag behoefte heeft aan aanvullende stukken, dan zullen zij u daarover berichten.

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een groter bouwwerk (zoals een huis), dan moet u daarvoor een milieuprestatieberekening meenemen. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid voor verdere informatie.