12 september 2023 - Verslag dorpstafel Fijnaart

Details van de vergadering
Bevat 12 september 2023 - Verslag dorpstafel Fijnaart
Datum: 12 september 2023 van 19:30 tot 21:30
Locatiedetails:

De Parel in Fijnaart

Agendapunten

Aanwezigen: zie presentielijst

1. Welkom

Ton opent de vergadering en heet allen welkom

2. Vaststellen agenda

Jeroen Leijdens vraagt om agendapunt 5 en 6 om te draaien i.v.m. kortere aanwezigheid van de betrokken ambtenaar. Aan deze vraag wordt met instemming van de vergadering gehoor gegeven.

3. Vaststellen verslag van de vorige tafel van 20 juni 2023

Het verslag wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van een ingekomen vraag m.b.t. de verspreiding per email van de notulen geeft de voorzitter aan dat niet alle emailadressen bekend zijn. Daarom is gekozen voor publicatie via de website www.gebiedsplannen.nl.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

De navolgende stukken zijn ontvangen t.w.

  • uitnodiging voor een bijeenkomst over de warmtetransitie.
  • Deze bijeenkomst is namens de dorpstafel bezocht door John Boelhouwers
  • mail inzake toekenning van het kernbudget
  • mail met discussiestuk omtrent de zwembaden
  • mail N. Breure met betrekking tot participatie dorpsraad

Deze mail zal worden behandeld bij agendapunt 6 van de agenda.

De heer Breure vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de vernielde bloembakken aan de Voorstraat. De voorzitter geeft aan dat dat inmiddels is opgelost met de betrokken partij. Vervolgens vraagt de heer Breure of het onderhoud van de bloembakken via de Evenementenstichting geregeld kan worden. Toegezegd wordt dat e.e.a. nader onderzocht gaat worden.

Voor de komende vergadering in december stelt Ton voor om een themabijeenkomst te beleggen over energiebesparing en warmtetransitie. Hiervoor wil hij de experts van Energiek Moerdijk uitnodigen om over dit onderwerp te komen praten. Hiernaast vraagt hij aandacht voor a.s. donderdag als de discussie over de toekomst van de zwembaden in de commissie in Zevenbergen plaatsvindt.

5. Terugkoppeling gesprek Dorpsraad/Dorpstafel

Dennis van Dongen geeft uitleg over het gesprek op het gemeentehuis bij wethouder Joosten over de samenwerking. Jeroen Leijdens stelde voor om de Dorpsraad deel te laten uitmaken van de Dorpstafel middels een van de commissies. Juist voor de vergadering heeft de Dorpsraad echter aangegeven niet in te stemmen met het gedane voorstel. De heer Breure geeft nadere uitleg en Ton een weerwoord over de ontstane situatie.

Vervolgens vraagt wethouder Joosten aan de aanwezigen of zij nog iets van de hele discussie begrijpen. Nagenoeg de gehele zaal geeft aan niets van de hele discussie te begrijpen. Vervolgens benadrukken wethouder Joosten en Dingemans dat de Dorpstafel het aanspreekpunt van de gemeente zal zijn. Vragen van de Dorpsraad zullen vanaf nu niet meer worden beantwoord door de gemeente maar direct worden doorgestuurd naar de Dorpstafel. Bepleit wordt nogmaals dat het beter is om samen te gaan werken.

6. Presentatie over meldingen Openbare Werken

De heer René de Koeier geeft een nadere uitleg over de werking van de BuiterBeter App. Deze app coördineert ook de gemeentelijke graven. In 2022 zijn er 17211 meldingen binnen gekomen bij de Buiten Beter App. In 2023 zijn dat er tot nu 707. De gem. doorlooptijd is 9 dagen. De klanttevredenheid score is 5,5.Hoe te melden naar de BB app: Via LMS, per telefoon, email of via KCC en fysiek aan de balie van het gemeentehuis. Melden met een foto, korte omschrijving en locatie per email of app.

7. Capaciteit verkeerskundigen

Jeroen Leijdens geeft nadere uitleg over de huidige capaciteit van de verkeerskundigen binnen de gemeente. Men kampt met een structurele onderbezetting waardoor veel zaken niet tijdig opgepakt kunnen worden.

Naar aanleiding hiervoor ontstaat een discussie over de verkeersveiligheid in het dorp. Men staat uitvoering stil bij het ontbreken van een voetpad aan de Parallelweg. Ook het fietspad vraagt nodige aandacht. Wethouder Dingemans geeft aan dat het voetpad aan de Parallelweg bij de Shellpomp op termijn wordt aangepakt. De heer Santbergen geeft aan, dat de snelheid op de Parallelweg veel te hoog is. De inrichting van de weg heeft constant de aandacht van de gemeente. Snelheidsovertredingen is zaak van de politie. Wethouder Danny Dingemans geeft uitleg wie waar verantwoordelijk is.

8. Nieuwe wijkagent

Sinds kort is de wijkagent voor Fijnaart, de heer Pascal Weeterings. Hij stelt zich nader voor en geeft uitleg over zijn werkzaamheden. Ook geeft hij aan dat hij te bereiken is via de email pascal.weeterings@politie.nl 

9. Zwembad de Oester

Dennis van Dongen geeft uitleg over de situatie van het zwembad sinds 2016 en de toekomstvisies van het college voor ‘de Oester’vanaf 2026. A.s. donderdag 14 september is er een discussie in de commissie van de gemeente Moerdijk over het openhouden van de 4 zwembaden in Moerdijk. Dennis en Peter Tameris (secretaris van de Oester) zullen bij de commissie inspreken voor het behoud van in ieder geval de Oester. Zij willen optie 2 aanhouden, wat betekent open houden en verduurzamen van de Oester. De raadsbeslissing volgt op 14 december a.s. De vergadering onderschrijft hun standpunt en zal, waar mogelijk, dit extra onderstrepen.

10. Appelaarsedijk

Jeroen Leijdens geeft uitleg over de nieuwe situatie. Er zijn veel vragen over de snelheid remmende maatregelen en de voorrangsregels. Op grond van het karakter van de weg moesten er versmallingen komen, waarvan met name de agrariërs veel last van hebben. Ten aanzien van de voorrangsregels merkt Jeroen op dat de verkeersdeskundigen uitgaan van het onderlinge begrip en fatsoen bij weggebruikers. In de praktijk wordt e.e.a. anders ervaren en men ervaart de huidige situatie over het algemeen als levensgevaarlijk. Volgens de vergadering is het wachten op ongelukken. Voorgesteld wordt om de voorrangsregels te verduidelijken (= de aanduiding van de weg vanuit Fijnaart naar Klundert over te nemen) middels borden en ook de aanwezige paaltjes te voorzien van andere kleuren (deze blijken bij mistig weer nauwelijks zichtbaar). De heer J. Dierks geeft aan, dat ‘s avonds de verlichting niet voldoende is. Ook blijkt dat het verkeersbord voor vrachtwagens op deze weg moet worden nagezien. Vervolgens wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat de grasbermen naast het fietspad beter gemaaid moeten worden omdat deze te ver over het fietspad groeien. Afgesproken wordt dat het bestuur deze aandachtspunten schriftelijk voorlegt aan het college.

11. Voortgang Centrumplan

Ivo Dierks geeft aan dat de klankbordgroep al en aantal keren bij elkaar is geweest. Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt ook de 1 e Kruisweg betrokken als rondweg om Fijnaart. De klankbordgroep is samengesteld door de gemeente. De bewoners van de 1e Kruisweg/Gierzwaluw zijn nog niet in de plannen gekend, wat bij hun grote onvrede en bezorgdheid tot gevolg heeft. Jeroen neemt hun gegevens op om ze verder te informeren. Hetzelfde geldt ook voor de bewoners van de Specht. Bas van Deursen en wethouder Dingemans geven vervolgens verdere uitleg over de ontwikkelingen zoals die nu bekend zijn. Er wordt nu een haalbaarheidsstudie gedaan door Haskoning voor m.n. de 1 e Kruisweg. Er volgen nog diverse sessies over de nieuwe ontwikkelingen met voldoende inspraakmogelijkheden.

12. Status woningbouw

Wil Gunterman en Frans van Unnik geven uitleg over de stand van zaken van de verschillende bouwprojecten in Fijnaart. Het plan Schoolplein gaat over circa 10 weken van start met het inrichten van de straten etc. waarna eind 2023 gestart kan worden met de bouw. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de woningen worden gebouwd met een woningborgcontract. Een woningborgcontract is maximaal 9 maanden geldig, hetgeen betekent dat uiterlijk in januari 2024 met de bouw gestart moet zijn, daar anders het hele verkoopproces opnieuw  gedan moet worden. De heer Gunterman geeft aan dat het grootste deel van de woningen inmiddels is verkocht. De ontwikkeling van het ZNS terrein loop ook gestaag door en inmiddels zijn daar vleermuiskasten geplaatst. Verwacht wordt dat het ZNS terrein in de loop van 2024 bebouwd gaat worden. Bij het plan Jumbo komen zowel koop als betaalbare huurwoningen. Vanuit de vergadering wordt geïnformeerd naar de bouwactiviteiten aan de Kadedijk. Ton geeft aan dat de heer Langbroek aan de Kadedijk circa 5 woningen wil realiseren. Nadere informatie is echter nog niet bekend. Tevens wordt opgemerkt dat de openingen op de Kadedijk ook nog bebouwd mogen worden.

13. Rondvraag

Erik van Roessel vraat zich af waarom er nog steeds grind ligt op de 30 km weg. Jeroen Leijdens geeft aan dat dit wordt gedaan om slijtage aan de weg en spoorvorming in warme perioden tegen te gaan.

Ton geeft aan dat er m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten op 27 september a.s. een bijeenkomst wordt georganiseerd in de Fendertse Hoeve. 

Er komt een vraag uit de aanwezigen, of het bruggetje halverwege de Langeweg weer terug kan komen.

Graag op het bordje Wielerstraat 2 pijltjes aangeven voor de 2 richtingen.

Jos Haverkamp vraagt of er nog een nieuwe sessie komt over het Centrumplan.

Ivo Dierks geeft de aanwezigen een folder van Energiek Moerdijk over het besparen van energie en het isoleren van je woning.

Gerrit de Vos vult hierop aan dat men een lekcheck voor je huis kan laten uitvoeren door Energiek Moerdijk. Vervolgens licht hij deze test nader toe.

De vergadering vraagt naar de actuele status over het hondenlosloopgebied nabij de Populierenstraat. Het schijnt dat daar nog aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Jeroen zegt toe e.e.a. nader uit te zoeken.

Er komt een opmerking over de doorsteek bij de flat aan de Molenstraat. Dit is geen verbetering voor bewoners aan de dijk, die naar de ondergrondse container moeten
lopen.

Nelis Breure vraagt of de reclamezuil aan de Wilhelminastraat weer terug gebracht kan worden. Ook vraagt hij of er in ieder geval vrije plakplaatsen in de kern terug gebracht kunnen worden.

Ton vraagt nog tot slot om aanvulling van het bestuur en/of werkgroepen en sluit de vergadering.

14. Sluiting

Niets meer aan de orde sluit Ton de vergadering rond 22.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng en constructieve bijdragen.