19 maart 2024 - Verslag dorpstafel Fijnaart

Details van de vergadering
Bevat 19 maart 2024 - Verslag dorpstafel Fijnaart
Datum: 12 september 2023 van 19:30 tot 21:30
Locatiedetails:

De Parel in Fijnaart

Agendapunten

Aanwezigen: zie presentielijst

1. Welkom

Ton opent de vergadering en heet allen welkom

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslag van de vorige tafel d.d. 12 december 2023

N. Breure geeft aan, dat de melding aan Openbare Werken over de Parallelweg, ter hoogte van de Shell-pomp, nog niet is beantwoord. Ton vraagt hem om een nadere toelichting en zegt hierop bij hem terug te zullen komen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

De navolgende stukken zijn bij het bestuur binnengekomen

 • uitnodiging voorlichtingsavond energie-infrastructuur d.d. 21-3-2024
 • uitnodiging voor startbijeenkomst bouw Schoolplein
 • jaarverslag van de MO-raad
 • aanmelding mevrouw D. de Rooij en A. Donkers voor de werkgroep Groener Fijnaart
 • uitnodiging voor informatieavond over bijen/aziatische hoornaar d.d. 18-4-2024
 • uitnodiging bijeenkomst toegankelijkheid openbare gebouwen d.d. 20-3-2024
 • vergroening Fijnaart. Ineke v.d.Weijgaert geeft nadere uitleg over de vergroening in de kern Fijnaart. Zij geeft hierbij aan dat in een 2e sessie gesproken wordt over de waterberging, de bomenaanplant (deze min. 60 jaar laten staan, het plan 3/30/300 waardoor iedereen 3 bomen moet kunnen zien). Start is in oktober 2024, Fijnaart als eerste in de gemeente Moerdijk. Vraag is of er ook de vogelbescherming in is meegenomen. Dit is aan te raden, vlg. Wim Santbergen.
 • bijeenkomst huisvesting arbeidsmigranten
  De inspraak procedure wordt gevolgd. Nelis Breure geeft aan, dat het plan er goed uit ziet op de bezochte locatie. Het is goed onderhouden, er is altijd toezicht als het bewoond is. Het beheersplan werd goedgekeurd. In de klankbordgroep zitten o.a. Nelis Breure en Gerrit de Vos. De procedure voor vergunning gaat via de normale procedure bij de gem. Moerdijk. De publicatie in de Bode was niet optimaal. Bij de presentatie waren er 20 personen uit Fijnaart en 5 uit Oudemolen. Namens het bestuur nam Gerrit de Koning deel aan deze bijeenkomst.
 • Bestuurswisseling. Als gevolg van het vertrek van Leandra Beerendonk en Rob Prein vinden er enkele bestuurswisselingen plaats. Bas van Deursen wordt penningmeester en Gerrit de Koning wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Gerrit wordt door instemming van de vergadering aan het bestuur toegevoegd.

5. Begroting 2024

De begroting 2024 wordt door Bas uiteengezet. De cijfers over 2023 zullen de volgende vergadering worden gepresenteerd. Gerrit de Vos en Geert Wiers zijn gevraagd voor de kascontrolecommissie. Er wordt geld vrijgemaakt voor een website en voor promotie materiaal op de Braderie. De inkomsten zijn nu ca. € 3.000 minder dan de uitgaven. Nelis geeft verder uitleg/vragen over de post van bloembakken.

Jeroen geeft aan, dat er een hoger budget zou moeten worden gegeven door de gem. Moerdijk. Dennis vraagt of we BTW plichtig zijn. Antwoord: nee.
Naar aanleiding van de zoektocht naar bedrijven die de plaatsing van de bloembakken kunnen verzorgen merkt Ineke van de Weijgaert op, dat BATO uit Zevenbergen ook bloembakken maakt. Dit wordt verder onderzocht.

6. Lopende projecten

Jeroen Leijdens geeft een toelichting op de lopende projecten en actuele ontwikkelingen. Er is geen ontwikkeling in de verkeerszaken op het gemeentehuis. De projecten gaan gewoon door. Men kampt echter met onderbezetting en daarom overweegt Jeroen om bij te springen op de afdeling, zodat lopende zaken afgewerkt kunnen worden.

Voorrangsregeling Appelaarsedijk

De gemeente streeft naar een eenduidig beleid, wat de bebording betreft. De afdeling verkeer is onder bezet. Projecten lopen traag, door onderbezetting bij de gemeente. Op de Appelaarsedijk geven de bermen nogal problemen door verzakking. Bij constatering kan men dit ook zelf doorgeven bij de gemeente. Ook komt er een vraag over de voorgestelde tellingen/snelheid meting. Er is daarvoor alsnog geen personeel.

7. Project Energietransitie

Dimph Rubbens van Energiek Moerdijk geeft aan dat Energiek Moerdijk sinds 2013 actief is met dit onderwerp. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente Moerdijk. Het project “Van het gas” af wordt per leeftijdsgroep van de huizen behandeld. De regie van het project ligt bij de gemeente. Ook wordt overleg gevoerd met Woonkwartier over het verbeteren van de milieuklasse van de woningen. Energiek Moerdijk geeft advies over een meerdere zaken. Ter plaatse worden een aantal folders over deze onderwerpen aan de aanwezigen uitgedeeld. Het beste is om collectief te handelen. Projecten worden per kern of wijk aangepakt. Overleg met gemeente/website, warmtescans. Vervolgens geeft Gerrit de Vos aan hoe de lekcheck werkt bij woningen. Er worden geen berekeningen gemaakt over mogelijk energieverbruik en besparingen. Dimph licht tevens toe wat een warmtescan inhoudt. Zij geeft hierbij aan dat deze alleen kan worden uitgevoerd in een koude periode (zie beelddia van een 2 onder 1 kap). Een lekcheck wordt gedaan via een speciaal apparaat dat in de voordeur wordt geplaatst en waarbij een onderdruk in de woning wordt gerealiseerd, waardoor op de buitenzijde van de woning een (kunstmatige) overdruk wordt gerealiseerd van 50 Pascal = Windkracht 5. Hierdoor wordt het mogelijk om middels een visuele inspectie lekchecks op te sporen in muur- en dak doorvoeren om daardoor ontstane tocht in de woning tegen te gaan en energie te besparen. Mogelijke besparingen en subsidies worden geadviseerd. Vraag Dennis: werken hier ook bedrijven uit Moerdijk aan mee. De gemeente Moerdijk werkt zelf per kerngerichte projecten.

8. Presentatie Riool & Stedelijk Water

Stan Knijff van de gemeente Moerdijk gaat in op het rioolbeheer, de problematiek van het water in Fijnaart. en meer specifiek op de regelmatig voorkomende wateroverlast in delen van de kern. Hij geeft aan dat er complexe problemen in Fijnaart zijn als gevolg van de lage ligging van de kern. Hier is vooralsnog geen oplossing gevonden. Om de problemen op te lossen is samenwerking nodig. Samenwerkende partners zijn de gemeente, de werkgroep Fijnaart Climatproof, het waterschap en de inwoners zelf. Men moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De oplossing ligt in open water van Fijnaart. Er is waterhinder in openbaar gebied doordat daar water blijf daar staan. Of wateroverlast, water loopt de gebouwen in.

9. Terugkoppeling van de tafelgesprekken

Deze wordt gedaan door de 3 woordvoerders. Dymph, Stan en Jeroen.

10. Rondvraag

Meer info over de warmtepomp- ervaringen, zie waterwijk bewoners waar ze zijn geplaatst. We vragen volgende vergadering uitleg van deze ervaringsdeskundigen. Gerrit geeft aan hoe Moerdijk hierin zou kunnen participeren. Jeroen en Gerrit werken dit verder uit.

Het honden losloopterrein aan de Wielerstraat is niet omheind. Kan er verlichting komen bij de hondenuitlaatplaats aan de Molenstraat.

Het straatnaambordje Wielerstraat aanpassen met 2 pijlen naar beide zijden.

11. Sluiting

Ton sluit de vergadering rond de klok van 22.00 uur en dankt iedereen voor de inbreng.

De volgende dorpstafels staat gepland voor 18 juni, 24 september en 10 december