Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina geven we antwoord op de meestgestelde vragen naar aanleiding van de brand aan de Huizersdijk in Zevenbergen op 15 december.

Op deze pagina geven we antwoord op de meestgestelde vragen naar aanleiding van de brand aan de Huizersdijk in Zevenbergen op 15 december. De laatste update is van 3 maart 2023 om 13:30 uur.

Sanering tuinen, daken en balkons

Bij nader onderzoek in januari van dit jaar bleek dat in een beperkt deel van Bosselaar Zuid nog asbesthoudende brandresten liggen in tuinen, goten, op daken en balkons. Het gaat in totaal om 92 woningen. Deze brandresten worden binnenkort gesaneerd. Buiten deze 92 woningen zijn geen maatregelen nodig.

Van Caam Asbestverwijdering uit Oud Gastel gaat in opdracht van de gemeente Moerdijk de tuinen, daken, goten en balkons schoonmaken van de 92 woningen. Het bedrijf start hiermee op woensdag 8 maart en verwacht eind maart klaar te zijn met alle werkzaamheden.

De sanering start in het oostelijk deel van het verontreinigde gebied, bij de woningen die het verst van de brandlocatie afliggen, en werkt richting het wijkdeel dat het dichtst bij de brandlocatie ligt. De wijkdelen staan op deze kaart; Van Caam start bij gebied 7, daarna volgen gebied 8, 5, 6, 4, 3 en tot slot gebied 2. Hoe snel het gaat, kunnen we vooraf niet voorspellen. Twee dagen voordat uw tuin en dak aan de beurt zijn, krijgt u een brief van Van Caam met nadere informatie over de planning en de werkwijze. De eerste bewoners krijgen deze brief dus komende maandag 6 maart, bij hen start de sanering op woensdag 8 maart.

De asbestspecialisten zetten een werkgebied af met afzetlint. Zo’n werkgebied bestaat bijvoorbeeld uit een aantal tuinen die naast elkaar liggen. Vervolgens saneren ze het werkgebied. Bij daken, goten en balkons gebeurt dat met een hoogwerker. Daarna volgt controle door een laborant. Als het gebied asbestvrij is, wordt het vrijgegeven.

In principe wordt er niets gesnoeid of verwijderd. De asbestspecialisten kunnen er wel voor kiezen om bijvoorbeeld losse bladeren weg te halen.

Dat hoeft niet, maar het mag wel. De saneerders komen niet binnen in huis. Zorg ervoor dat ze uw achtertuin kunnen bereiken als u niet thuis bent.

Van Caam adviseert om binnen te blijven tijdens de werkzaamheden. Hou ook huisdieren binnen. Er blijft altijd een doorgang naar de straat vanaf uw huis, zodat u bijvoorbeeld de hond kunt uitlaten. Tijdens de sanering kunt u niet in uw (achter)tuin totdat die officieel is vrijgegeven. Heeft u die dag iets nodig uit uw tuin, zoals uw fiets? Zet die dan tijdig buiten uw tuin en zorg ervoor dat hij niet in de weg staat voor de saneerders.

Nee. Hoe schadelijk asbest is, hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die iemand in zijn hele leven inademt. Omdat de asbestspecialisten veel met de vezels in aanraking komen, moeten zij beschermende pakken dragen. Afzetlint is wettelijk verplicht. Door het afzetlint en de beschermende pakken ziet het er misschien gevaarlijk uit, maar de schoonmaak is voor u als bewoner volkomen veilig. Een goede uitleg over de risico’s van asbest vindt u in de flyer ‘Asbest en risico’s voor de gezondheid’.

Nee, maar u bent wel verplicht om uw perceel asbestvrij te maken. U kunt daarvoor ook zelf een gecertificeerd saneringsbedrijf inschakelen. U neemt dan zelf de verantwoordelijkheid, ook voor de kosten en het verhalen daarvan op de eigenaar van de loodsen. U moet dan ook zelf zorgen voor een vrijgaverapport door een gecertificeerd laboratorium waaruit blijkt dat uw perceel asbestvrij is. Een kopie van dit rapport levert u aan de gemeente.

Ja. Daarover krijgt u een brief van de gemeente als de sanering in de wijk is afgerond.

De locatie is door de gemeente afgezet met hekken. Er is geen gevaar voor mensen die passeren op de openbare weg. Omdat het regelmatig regent, is er op dit moment geen risico dat resten vanaf de brandlocatie verspreiden. Mocht het een langere periode droog worden en vervolgens hard gaan waaien, bestaat die kans op verspreiding wel, al is het risico dan nog steeds erg laag. De gemeente Moerdijk houdt dit in de gaten samen met een asbestspecialist van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Als de weersverwachting verandert, kunnen we de eigenaar van de loodsen opleggen dat hij de locatie nat maakt, of kunnen we dit als gemeente zelf doen.

Dat is nog niet bekend. De gemeente is geen eigenaar, wij kunnen niet zomaar andermans eigendom slopen. Daarbij heeft de eigenaar van de loodsen aangegeven dat hij de locatie zelf wil slopen en saneren en heeft hij daartoe inmiddels een (verplichte) sloopmelding gedaan. De gemeente houdt in de gaten of de sloop en sanering ook daadwerkelijk op korte termijn worden uitgevoerd.

Uitslag asbestonderzoek tuinen, daken en balkons

In de eerste helft van januari deed het bureau Asdesk onderzoek naar asbest in tuinen, op daken en balkons in het gebied waar asbest was gevonden na de brand op 15 december 2022. In een deel van het gebied vond de onderzoeker geen asbest. In andere delen wel. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond hij meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.

Zones asbestonderzoek tuinen, daken en balkons.png

In uw tuin en/of op uw dak of balkon zijn één of meerdere asbesthoudende restanten gevonden. Uw perceel moet daarom worden schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. Dat is wettelijk verplicht. De eigenaar van de afgebrande loodsen is verantwoordelijk. De gemeente kan niet zomaar particuliere terreinen gaan schoonmaken en de kosten verhalen: de eigenaar van de loodsen moet eerst zelf de kans krijgen. De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar en voert de juridische procedures die nodig zijn om de schoonmaak zo snel mogelijk te regelen.

Dat is nog niet bekend. Voor de juridische procedures gelden vaste termijnen. Als we die termijnen moeten afwachten, kunnen we eind maart 2023 de schoonmaak in gang zetten. Die situatie vinden we zeer onwenselijk: hoe sneller het hele gebied schoon is, hoe beter. We stellen daarom alles in het werk om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Een team van de gemeente werkt hier dagelijks aan, in nauw overleg met de asbestspecialisten van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de GGD.

Ja. Het openbaar gebied was voor kerst al grotendeels schoongemaakt, de laatste locaties zijn deze week door het saneringsbedrijf nagelopen. Omdat het openbaar gebied het grootste gevaar opleverde voor verdere verspreiding van de vervuiling en we dit met spoed moesten aanpakken, kon dit met versnelde juridische procedures.

Als er een brokje asbest op uw perceel ligt, is dat niet meteen schadelijk voor de gezondheid. Asbest is alleen schadelijk als u losse vezels inademt. Hoe meer vezels iemand gedurende zijn leven inademt, hoe schadelijker. Voorkom dat brokstukjes uiteenvallen. Houd u aan de adviezen uit de derde bewonersbrief, die u rond 22 december ontving:

  • Maak uw dak, dakgoot, balkon en tuin niet zelf schoon.
  • Ziet u brandresten, zoals brokstukjes? Loop of rijd er dan niet doorheen. Zo voorkomt u dat ze verbrokkelen en er asbestvezels in de lucht komen, of dat u vezels onder uw schoenen naar binnen loopt.
  • Liggen de brandresten in de weg, bijvoorbeeld in uw tuin of op uw balkon? Duw ze voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem. Belangrijk is dat dat restjes niet opdwarrelen. Die kans is klein als de restjes nat zijn door regen. Maak ze eventueel zelf vochtig. Spoel de bezem daarna af, zo mogelijk boven een afvoerputje.

Zodra we meer kunnen vertellen over de organisatie en planning van de schoonmaak, ontvangen de betrokken bewoners een brief. Wanneer dit zal zijn, kunnen we op dit moment niet zeggen. Als er in februari nog geen duidelijkheid is, ontvangen betrokken bewoners in de week van 6 maart een brief over de stand van zaken.

U woont in een gele zone. Dit betekent dat bij u en uw buren geen asbest is gevonden. Uw tuin, dak en balkon hoeven niet schoongemaakt te worden. De voorzorgsmaatregelen uit eerdere brieven zijn niet meer nodig: u kunt veilig in uw tuin werken of bijvoorbeeld uw goten schoonmaken

Nee. Zo'n vrijgave gebeurt alleen nadat er asbest is opgeruimd. In dat geval bevestigt een laboratorium dat het gebied daadwerkelijk schoon is. In de zone waar u woont, is geen asbest meer gevonden. Opruimen en vrijgave is dus niet aan de orde.

Gft, oud papier en plastic

Sinds maandag 16 januari is de afvalinzameling in Bosselaar Zuid hervat. Uw gft-, plastic- en papiercontainers worden weer geleegd op de dagen die in de AfvalWijzer staan. De verzamelcontainers die tijdelijk aan de Bloedkoraal stonden, zijn weggehaald in de week van 16 januari.

Ja. Als er brandresten op uw container lagen, dan zijn die door de regen  weggespoeld.

Liggen er nog brandresten in uw tuin? Loop of rijd er niet doorheen. Liggen ze in de weg, duw de resten dan voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem, die u daarna afspoelt.

Deze adviezen gelden alleen als u in de rode of oranje zone woont. Daarbuiten is geen asbest aangetroffen.

Achtergrond onderzoek daken, tuinen en balkons

Een asbestspecialist van het bureau Asdesk onderzocht tuinen, daken en balkons in het rode gebied op de kaart. Dit is het gebied waar bij eerder onderzoek asbest werd gevonden. Hij keek of er stukjes of schilfers asbest liggen.

Deelgebied 1 valt in het rode gebied waar bij eerder onderzoek asbest is gevonden. Van deelgebied 2 en 3 valt maar een klein deel in het rode gebied.

Alleen het bovenste deel van deelgebied 2 valt in het rode gebied, dus de Kwarts, Jade en de hoek met de Heliotroop.Dit deel is nader onderzocht, de rest niet. Deelgebied 3 is een bouwterrein. De projectontwikkelaar en aannemer laten dit gebied schoonmaken.

De onderzoeker belde aan en vroeg of hij tuin en dak of balkon mocht onderzoeken.

  • Bij tuinen bekeek de onderzoeker of hij stukjes of schilfers asbest zag.
  • Voor platte daken had de onderzoeker een ladder bij zich. Na toestemming liep hij over het platte dak en keek hij of hij asbestresten zag.
  • Schuine daken, goten en balkons zijn onderzocht met een hoogwerker.

Nee, dat was niet nodig. Als er bijvoorbeeld veel resten op huisnummer 5 en 9 lagen, was het niet nodig om ook bij huisnummer 7 te kijken.

Over de brand

Donderdagavond 15 december was er een grote brand in een aantal loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen. Daarbij is asbest vrijgekomen.

Dat is nog niet bekend, dit moet blijken uit het onderzoek van de politie.

Huisraad, zoals matrassen, kaarsen, kasten en stoelen.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de sloop. Het is nog niet bekend wanneer de loodsen worden gesloopt.

De gemeente vergoedt geen schade die door de brand is ontstaan. Heeft u schade door de brand, neem dan contact op met uw opstalverzekeraar of de verhuurder van uw pand.

Als u schade heeft door de brand en die wilt verhalen, moet u in eerste instantie contact opnemen met uw opstalverzekeraar of uw verhuurder indien het om schade aan uw woning gaat en/of bij de woning horende opstallen (zoals bijvoorbeeld een schuur). Indien uw opstalverzekering de schade niet dekt, kunt u de schade melden bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Indien het schade aan roerende goederen betreft (zoals bijvoorbeeld een auto) adviseren wij u om gelijk contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Asbest en roet

In een deel van Bosselaar Zuid is asbest gevonden. Woont u in de oranje of rode zone, dan kan het om asbest gaan. Daarbuiten is bij het nader onderzoek naar tuinen, daken en balkons  geen asbest gevonden. Woont u in de rode of oranje zone en heeft u brandresten in de tuin? Loop of rijd er niet doorheen. Zo voorkomt u dat ze verbrokkelen en er vezels in de lucht komen, of dat u vezels onder uw schoenen naar binnen loopt. Laat het materiaal liggen. Liggen de brandresten in uw tuin in de weg? Duw ze voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem. Belangrijk is dat de restjes niet opdwarrelen. Die kans is klein als de restjes nat zijn door de regen. Maak ze eventueel zelf vochtig. Spoel de bezem daarna schoon, zo mogelijk boven een afvoerputje.

Woont u NIET in Bosselaar Zuid? Asbest is alleen aangetroffen in een deel van Bosselaar Zuid. U kunt de brandresten in uw tuin zelf opvegen en weggooien. Zit er roet op de auto, dan kunt u dit zelf afspoelen of de auto in de wasstraat (laten) wassen. Heeft u schade door de brand, neem dan contact op met uw opstalverzekeraar of de verhuurder van uw pand.

Ja. Een gespecialiseerd bedrijf heeft onderzoek gedaan. Alleen in Bosselaar Zuid is asbest aangetroffen. De verdeling van de vervuiling in de wijk is vervolgens nader onderzocht. 

Een gespecialiseerd bedrijf heeft in kaart gebracht hoe de vervuiling is verdeeld in de wijk. Het was meteen al duidelijk dat in deelgebied 1 asbest is gevonden. Uit later onderzoek in december bleek dat van deelgebieden 2 en 3 alleen het noordelijk deel is vervuild met asbest. Op het kaartje markeert de rode stippellijn het definitieve gebied waarbinnen in december asbest is gevonden. In januari is nader onderzoek gedaan naar daken, tuinen en balkons. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond de onderzoeker meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.

Op basis van onderzoek meteen na de brand adviseerden deskundigen om de hele wijk af te sluiten. Deelgebied 2 is alleen bereikbaar via deelgebied 1, waarmee de kans reëel is dat er vervuiling wordt verplaatst.

De Officier van Dienst heeft in samenspraak met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opdracht gegeven om de asbestverspreiding in kaart te brengen. Een gespecialiseerd bedrijf is in december ter plaatse geweest in de wijken in Zevenbergen. Hierbij zijn onder meer monsters genomen die vervolgens in een laboratorium zijn geanalyseerd.

Alleen in Bosselaar Zuid is asbest gevonden. In andere wijken ligt wel roet, maar daarin is geen asbest aangetroffen. De Omgevingsdienst heeft vervolgens ter plaatse in Zevenbergen de grenzen van het vervuilde gebied gecontroleerd. Conclusie van de controleurs is dat de grenzen kloppen: ook zij vonden geen asbest buiten dit gebied. Het asbest dat is gevonden in Bosselaar Zuid, is van een laag percentage. Dat betekent dat er relatief weinig gevaarlijke deeltjes in de stukjes zitten.

In januari is nader onderzoek gedaan naar daken, tuinen en balkons. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond de onderzoeker meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.

Sommige delen in de wijk zijn niet van de gemeente (bijvoorbeeld het braakliggend terrein achter de bouwkeet) en daar is nog niet schoongemaakt. Om die reden staat er een afzetting.

Omdat alleen in Bosselaar Zuid asbest is aangetroffen.

Asbest is alleen schadelijk als u losse vezels inademt. En dat vooral als dit vaak en langdurig gebeurt. Het RIVM legt dit uit in hun folder.

In principe niet meer dan normaal. In de buitenlucht komen sowieso kleine hoeveelheden asbestvezels voor. Iedereen ademt dus elke dag een beetje asbest in, ook als er geen brand is geweest.

Het advies is om uw handen goed te wassen of zo nodig te douchen. Schoenen kunt u afspoelen of buiten laten staan. Kleding kan zo nodig gewassen worden. Daarna kunt u het gewoon weer dragen.

Ja, dat kan, maar spoel ze extra goed af voor gebruik. Asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan de buitenkant zitten. Groenten of kruiden die zichtbaar vervuild zijn kunt u beter niet eten vanwege andere schadelijke stoffen die in brandresten zitten.

De schoenen die u aanhad kunt u afspoelen of schoonmaken met nat keukenpapier. Kleding waar eventueel deeltjes op zitten, kan gewoon gewassen worden. Eventuele vezels worden daarbij uit de kleding gewassen. Klop de kleding niet uit voor het wassen.

Als u verder geen klachten heeft, hoeft u niets te doen. Blootstelling aan rook kan gezondheidsklachten geven, zoals bijvoorbeeld hoesten, benauwdheid, geïrriteerde slijmvliezen. Normaal gesproken verdwijnen de klachten als u weer uit de rook bent. Heeft u aanhoudende gezondheidsklachten? Neem dan contact op met uw huisarts.

Schoonmaak Bosselaar Zuid

De hele openbare ruimte in Bosselaar Zuid (straten, stoepen, opritten, paadjes naar de voordeur en openbaar groen) was op vrijdag 23 december om 12 uur schoongemaakt.  U kunt gewoon bezoek ontvangen en op pad gaan. Bent in uw tuin geweest en liggen daar brandresten? Doe dan uw schoenen uit voordat u naar binnen gaat. Spoel de zolen af met water of neem ze af met een natte doek.

Ja, de GGD en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant adviseren dat in heel Bosselaar Zuid de ramen weer open mogen en de ventilatie per direct weer aan mag. Het is niet nodig om filters te vervangen.

De gemeente Moerdijk heeft een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om het asbest op te ruimen. Contact met het asbest en verspreiding ervan voorkomen, was het belangrijkst na de brand. Vandaar dat het schoonmaakbedrijf meteen aan de slag is gegaan om de straten, stoepen, opritten en paadjes naar de voordeur asbestvrij te maken. Daarna was het openbaar groen aan de beurt. Deze schoonmaak was op vrijdag 23 december om 12 uur ’s middags klaar.

Van deelgebieden 2 en 3 is alleen het noordelijk deel vervuild met asbest. Het openbare gebied is daar inmiddels schoongemaakt. In de rest van het gebied bleek schoonmaak niet nodig.

Deze grond is niet van de gemeente. Deelgebied 3 is een bouwterrein. Momenteel wordt hier schoongemaakt in opdracht van de projectontwikkelaar en aannemer. Wanneer de huizen in dit gebied opgeleverd kunnen worden, is aan hen. De gemeente gaat hier niet over.

Dat gebeurt met een zogeheten wegdekreiniger. Dat is een vrachtwagen die speciaal voor dit werk is ingericht. Je kunt die vergelijken met een grote stofzuiger met speciale filters. Aan het begin van de wijk staan speciale tanks. De wegdekreinigers pompen daar het afval in en gaan vervolgens weer verder met schoonmaken in de wijk.

De mensen die de auto’s schoonspoelen dragen wegwerpoveralls. Het is bij de wielwasstraat grotendeels asbestvrij en doordat er water wordt gebruikt, is het risico op verspreiding laag.

De grootste hoeveelheid asbest wordt niet met water verwijderd, maar ligt op de weg en wordt met een speciale vrachtwagen (wegdekreiniger) opgezogen. Afvalwater loopt het riool in, waarin speciale afsluiters zijn geplaatst. Het schoonmaakbedrijf pompt het riool leeg en filtert het water. Zo werkt het in de wijk, maar ook bij de wielwasstraat.

Dit wordt afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Basisschool de Neerhof en de kinderopvang

Naast de wegen had de schoonmaak van het terrein en gebouw van basisschool de Neerhof en de kinderopvang prioriteit. Het gebouw is van binnen en buiten geïnspecteerd door een onafhankelijk, gespecialiseerd bedrijf. In het gebouw en de ventilatie is geen asbest gevonden. De buitenkant van het gebouw en het terrein zijn schoongemaakt en na inspectie op woensdag 21 december vrijgegeven.

Sinds donderdag 22 december zijn de school en de kinderopvang weer open. Ook de Herdertjestocht die de Neerhof traditioneel voor Kerstmis houdt, kan doorgaan. De route daarvan is door het schoonmaakbedrijf met voorrang aangepakt.

Huisdieren

Voor de rode/oranje zone is het advies om, als uw kat buiten is geweest, de pootjes af te vegen met een nat keukenpapiertje. Gooi dat vervolgens weg. Hou katten zo veel mogelijk binnen.

NL-Alert

De gemeente stuurt geen NL-Alerts, dat doet de Veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio stuurt een NL-Alert op het moment dat er een levensbedreigende of gezondheidsbedreigende situatie is. Een brand op zich is geen reden voor een NL-Alert. Als die brand rook veroorzaakt die een woonwijk bereikt, zal de Veiligheidregio wel een alert verzenden. Daarom komt de NL-Alert soms pas als de brand al een tijdje aan de gang is.

Contact met de gemeente

U kunt bellen met het nummer van de gemeente: (14)0168. Als u het bandje afluistert en wacht tot het eind, wordt u automatisch doorgeschakeld naar een centraal contactcentrum. Zij helpen u verder en schakelen zo nodig mensen van de gemeente in.