Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek

In de kern Zevenbergschen Hoek wordt een duurzame voorziening , een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd voor de functies basisschool, kinderopvang en dorpshuis.

Dit doen we omdat basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek is verouderd en functioneel en technisch niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Met dit project willen we ervoor zorgen dat er een structurele oplossing komt voor het huisvestingsprobleem van basisschool De Hoeksteen door nieuwbouw. Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw combineren we de nieuwbouw van de school met nieuwbouw voor Kinderopvang De Hoeksteen en dorpshuis De Zevensprong.

Wat komt er?

De MFA wordt een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo levert de MFA een bijzonder positieve bijdrage aan het welzijn, de veiligheid en de sociale binding van de bewoners van Zevenbergschen Hoek. De functies basisschool en kinderopvang ontwikkelen bovendien een Integraal Kindcentrum (IKC) in de MFA. De MFA biedt ruimte aan de basisschool voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept. Dit concept gaat uit van een open leeromgeving waarbij met de toepassing van inrichtingselementen besloten werkplekken, speelruimtes en stamgroepen gecreëerd kunnen worden.

De gemeente heeft samen met Stichting De Waarden, Kinderopvang De Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong de mogelijkheden onderzocht hoe zij gezamenlijk binnen een nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie op de bestaande locatie van de basisschool en het dorpshuis kunnen participeren. Het Ruimtelijk en Functioneel en Technisch Programma van Eisen zijn de resultaten van dat onderzoek. Op basis hiervan hebben de partijen in een intentieverklaring en een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de manier waarop zij samen de MFA gaan ontwikkelen en in de toekomst gaan gebruiken.

De gemeenteraad heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor het ontwerp van de nieuwe MFA. Het betreft een voorbereidingskrediet van € 600.000. DAT architecten uit Tilburg is samen met een ontwerpteam verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe MFA.

Waar ligt deze locatie?

Wat is de laatste stand van zaken?

Na afronding van het definitief ontwerp wordt de gemeenteraad gevraagd het investeringskrediet voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw beschikbaar te stellen. Naar verwachting neemt de raad hierover in december 2023 hierover een besluit waarna het traject tot realisatie opgestart kan worden (vergunningverlening en aanbesteding).

Daarnaast heeft het college besloten om basisschool De Hoeksteen tijdens de bouw van de MFA tijdelijk te huisvesten in en nabij het dorpshuis (inclusief plaatsing van extra noodunits). Voor de activiteiten van het dorpshuis wordt in samenwerking met de partijen een passende oplossing gezocht. In november wordt de raad verzocht een realisatiekrediet hiervoor beschikbaar te stellen.

Verwacht wordt dat eind 2025 de nieuwe MFA wordt opgeleverd.