Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Huizersdijk 11 Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 1 februari 2024 het bestemmingsplan “Huizersdijk 11 Zevenbergen” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied voor dit bestemmingsplan is het bedrijfsperceel Huizersdijk 11 te Zevenbergen (kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie L, nr. 2694, 2695 en sectie P, nr. 29). Het plan maakt de opsplitsing van het perceel in maximaal 9 kleinere bedrijfspercelen mogelijk. Bij ieder bedrijf is de realisatie van een bedrijfswoning toegestaan. Op de verbeelding van het bestemmingsplan is een specifieke strook (aan de zijde van de Roode Vaart) aangewezen waar de bedrijfswoningen gerealiseerd moeten worden. Op de percelen mogen bedrijven worden gevestigd van maximaal milieucategorie 2.

Gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter visie heeft gelegen. De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen:

  • Een aantal foutieve verwijzingen in de regels zijn gecorrigeerd;
  • In de regels wordt geborgd dat een bedrijfswoning pas kan worden gebouwd, als een bedrijfsgebouw is gerealiseerd dat voldoende akoestische afscherming biedt voor de bedrijfswoning;
  • De begripsbepaling voor het begrip “bedrijfswoning” is aangevuld;
  • Het woord “in gebruik name” in artikel 3.3.10 wordt gewijzigd naar ‘gebruik’;
  • Bijlagen 1 en 16 zijn gewijzigd als gevolg van de ingediende zienswijze.

Beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 28 februari 2024 tot en met 9 april 2024 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen. U vindt het plan hier met planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBHuizersdijk11-BP40.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van de plannen heeft aangebracht in de plannen. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoekmoet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.