28 november 2023 - Verslag Stadstafel Willemstad

Details van de vergadering
Bevat 28 november 2023 - Verslag Stadstafel Willemstad
Datum: 28 november 2023 van 19:30 tot 22:00
Locatiedetails:

Buurthuis Irene

Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
Caesar Luikenaar Voorzitter
Stadstafel  

Agendapunten

1. Opening

-

2. Verslag van vorige vergadering en actielijst

Verslag: Akkoord. Voor kennisgeving aangenomen.

Actielijst: geen openstaande acties.

3. Mededelingen

 • Bestuurszaken Hart van Willemstad: de diverse werkgroepen zijn betrokken bij de voorbereiding van allerlei ontwikkelingen en zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken dus heb je hiervoor belangstelling meld je hiervoor dan aan.
 • Samenwerking gemeente: als onderdeel van een evaluatie vinden hierover gesprekken plaats onder andere met Bert Tuk en de gebiedscoordinator Luc Willems. Als onderdeel hiervan wordt er momenteel gewerkt aan het opstellen van een draaiboek, om te zorgen dat de samenwerking tussen de gebiedstafels en de gemeente verbeterd.

4. Rondje actualiteiten / bijzonderheden per thema / stand van zaken werkgroepen

Voor nadere info over de projecten zie de kernkaart Willemstad.

Thema Wonen

 • Presentatie woningbouwproject Willemshof: door Marten Meijer en Mike van de Waeter.

Vraag: waarom duurt dit allemaal zo lang?

Antwoord: woningbouwprojecten vergen nu eenmaal een zorgvuldige aanpak, gelet op de diverse belangen die ermee gemoeid zijn en de verschillende wetten en regels, die hierop van toepassing zijn. Bovendien willen die regeltjes nogal eens veranderen. Dit kan de gemeente niet worden verweten, dit is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en de provincie.

 • Willemstad Oost

Marleen Zantingh van de gemeente geeft een korte toelichting. In 2022 heeft de gemeenteraad het startdocument voor het project vastgesteld en is een Intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De ontwikkelaar is, in overleg met de gemeente, bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor dit toekomstige woningbouwgebied.

Bij dit onderzoek is een werkgroep van inwoners betrokken.

Vraag: Welke afstanden gelden er?
Antwoord: Bij de ontwikkeling moet onder andere rekening worden gehouden met een spuitzone van het aangrenzende land en met de zone rondom de waterzuivering.

Vraag: Ongerustheid over de verkeerstoename en de verkeersafwikkeling, niet alleen van dit woningbouwproject, maar ook van de camping.
Antwoord: Zie presentatie hierover onder thema Verkeer.

Vraag: Welke woningen komen er?
Antwoord: Er komen verschillende woningtypen in het gebied. De ontwikkelaar is daarbij ook aan wettelijke normen gebonden, zoals tweederde betaalbare woningen. Uiteindelijk moet dit ook allemaal passen binnen de exploitatie van het plan.

Thema Toerisme en Recreatie

 • Werkgroep 400 jaar Mauritshuis in 2023

Dit jubileumjaar stond vol met activiteiten en die hebben een positieve invloed gehad op de saamhorigheid en de leefbaarheid in Willemstad. Zou zonde zijn als dit volgend jaar helemaal stil zou komen te vallen. Er volgt een evaluatie gericht op het structureel maken van bepaalde activiteiten

 • Ontwikkeling Bovensluis

Luc Willems licht toe, dat er enige tijd geleden op een melding van de stadsraad geconstateerd is dat er illegale werkzaamheden op het terrein werden uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid, dat het werk is stilgelegd. Eerder was er een initiatief ingediend voor de ombouw van de camping naar recreatiewoningen. Deze aanvraag was niet volledig en de aanvullende stukken waren niet voldoende voor een ontvankelijke aanvraag. De gemeente heeft toen besloten om de aanvraag buiten behandeling te laten. Hiertegen is toen beroep ingesteld en daarover is nog geen uitspraak gedaan. De initiatiefnemer heeft tot op heden nog geen nieuwe formele aanvraag ingediend. Ondanks wat er onlangs in de krant stond spelen de verkeersgegevens hierbij wel degelijk een rol.

Vraag: wordt de schade aan de beplanting hersteld.
Antwoord: werk is stilgelegd met een dwangsom. Bij verdere overtreding moet er dan een boete worden betaald. Of er straks herplant moeten worden is nu nog niet aan de orde, want dat is afhankelijk van het nieuwe plan inclusief groen en dat is nog niet ingediend.

 • Hotel Havenfront

Luc Willems licht toe, dat er een initiatief is ingediend voor de bouw van een hotel aan de Lantaarndijk.In dit gebied spelen verschillende belangen van verschillende partijen. Naast de gemeente onder andere het waterschap, de provincie, Rijkswaterstaat, de monumentencommissie, etc. Is een enorme opgave voor de initiatiefnemer om zo tot een acceptabel plan te komen. Vanuit de participatieopgave speelt ook de stadstafel hierbij een rol en binnenkort vindt hierover overleg plaats.

 • Vitale Centra

Bastion Groningen vormt een belangrijk onderdeel van het totale programma Vitale Centra. In het verleden is hier al belangrijk voorwerk voor verricht via onder andere de werkgroep, die daarvoor actief was. De raad zal hiervoor geld beschikbaar moeten stellen. In 2024 wordt dit verder opgepakt. Bedoeling was om dit te combineren met de aanpak voor de Oostbeer, maar het waterschap als eigenaar staat een andere aanpak voor en wil dit gaan oppakken als onderdeel van de dijkverzwaring tussen Willemstad en Noordschans. In 2024 komt daar meer duidelijk over.

Thema Voorzieningen en Leefomgeving

 • MFA Scholenontwikkeling en Nieuwbouw Kogelvangers

Marleen Zantingh van de gemeente geeft een korte toelichting. De gemeenteraad heeft in juli 2023 akkoord gegeven op het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA in Willemstad en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vervolgfase van het project. Hierbij gaat het onder andere om het maken van een ontwerp van het gebouw en de buitenruimte en het voorbereiden van de planologische procedure. Met de twee basisscholen is in juli een samenwerkingsovereenkomst gesloten en met kinderopvangorganisatie Kibeo en met de exploitant van buurthuis Irene een intentieovereenkomst.

De Kogelvangers moeten eerst worden verplaatst waarna een MFA kan worden gerealiseerd. Voor de Kogelvangers wordt in overleg tussen de gemeente en het bestuur van de voetbalvereniging een ontwerp voor het clubgebouw uitgewerkt.

Vraag: Aan welke zijde van het gebouw wordt het terras gesitueerd?
Antwoord: Het terras komt aan de zuidzijde van het nieuwe gebouw

 • Brandweerkazerne

Luc Willems en Marleen Zantingh geven een korte toelichting. De huidige kazerne is verouderd en daarom is een onderzoek gestart naar een alternatieve huisvesting. Allerlei nieuwe locaties zijn inmiddels beoordeeld en het blijkt erg lastig om tot een geschikte nieuwe locatie te komen. Om die reden is de variant van een mogelijke aanpassing van de bestaande locatie in het onderzoek betrokken. Mocht uiteindelijk voor deze variant worden gekozen, dan is ook een tijdelijke huisvesting noodzakelijk en ook dat wordt betrokken bij het onderzoek.

Vraag: Is dit al afgestemd met de provincie?
Antwoord: Er loopt ook overleg met de provincie over de totale opgave. Mogelijke nieuwe locatie ligt formeel in het buitengebied en dat past niet in het planologische beleid van de provincie. De provincie heeft de voorkeur uitgesproken voor aanpassing van de huidige kazerne.

Vraag: Er gaat gegraven worden in de vestingwal en dat is beschermd stadsgezicht; wat vindt de provincie daarvan?
Antwoord: om de benodigde ruimte voor de brandweer te kunnen realiseren zal in de vestingwal gegraven moeten worden. De provincie is betrokken bij het ontwerpproces.

 • Initiatief Pumptrack

Voor een nadere toelichting op het initiatief voor de pumptrack: zie separate bijlage. Dit initiatief is inmiddels goed afgestemd met de tennisvereniging, die plannen heeft voor de aanleg van padelbanen. Samen gaan ze aan de slag met het haalbaarheidsonderzoek.

 • Update zwembad

Er ligt inmiddels een voorstel van het college om alle baden in de gemeente open te houden dus ook het bad in Willemstad. Uiteindelijk moet de gemeente daar nog een besluit over nemen

Thema Duurzaamheid

Martin Buil geeft een korte toelichting op de aanpak van Buurkracht voor het gebied binnen de vesting. Dit proces is niet gelopen volgens de verwachtingen en zal om die reden worden geëvalueerd om te kijken hoe dit verder kan worden opgepakt. Hierbij wordt ook de rol van Energiek Moerdijk betrokken.

Thema Verkeer

 • Verkeersonderzoek Willemstad

Wim Abels geeft een toelichting. Zie separate bijlage.

 • Haringvlietbrug

Liesbeth Mak blikt kort terug op de afsluiting van de Haringvlietbrug. Dit heeft een forse impact gehad op het bedrijfsleven in en rond Willemstad. Rijkswaterstaat is bezig met opzetten van een evaluatie.

5. Rondvraag

-

6. Sluiting

Om 22:00 uur.