Vaststelling Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen

Geplaatst: 30-5-2013

Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen vastgesteld. De notitie vormt het kader bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) en bestaat uit drie delen: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen (notitie R&D), het advies van de commissie voor de m.e.r. hierover en de nota zienswijzen waarin de reacties zijn opgenomen op de zienswijzen die zijn ingebracht op de notitie R&D.

De gemeente start nu met het opstellen van het MER. Het MER moet voldoende informatie opleveren om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de keuze van het tracé van de randweg. Als het tracé eenmaal gekozen is, wordt het vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Het doorlopen van de m.e.r.-procedure en de keuze van een voorkeurstracé neemt ongeveer een jaar in beslag. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2014 gestart met de bestemmingsplanprocedure.