Subsidie cultuureducatie scholen

Basisscholen en het voortgezet onderwijs in de gemeente Moerdijk kunnen in aanmerking komen voor een subsidie cultuureducatie.

Vul het online formulier in via de rode knop. 

Het betreft een aanvraag om jaarlijkse subsidie cultuureducatie voor het komende schooljaar. De aanvraag dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk op 13 weken voor aanvang van de activiteiten. Vervolgens zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 13 weken een besluit worden genomen over de subsidieaanvraag.

Vergeet u niet de juiste bijlagen mee te sturen:

  1. Het beleidsplan cultuureducatie van uw school. Hierin legt u de visie op cultuureducatie binnen uw school vast. Ook moeten de randvoorwaarden die nodig zijn om deze uit te kunnen voeren zijn bepaald (waaronder financiële middelen, personele uren en inhoudelijke planning).
  2. Een kopie van het landelijk erkende ICC certificaat.

Voor de berekening van de jaarlijkse subsidie cultuureducatie maakt de gemeente gebruik van het aantal leerlingen op 1 oktober (voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u subsidie aanvraagt) gepubliceerd door DUO.
Bijvoorbeeld u vraagt subsidie aan voor het schooljaar 2019/2020, dan wordt uitgegaan van het aantal leerlingen per 1 oktober 2018.

Verantwoording

Wanneer de subsidie wordt toegekend ontvangt u van ons een uitvoeringsovereenkomst. Hierin staan de verplichtingen waaraan u moet voldoen. Wij verwachten van u een verantwoording uiterlijk 4 maanden na afloop van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.
Voor het indienen van de verantwoording is een apart formulier beschikbaar! Ruim voor de datum van indiening van deze verantwoording ontvangt u van ons bericht.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail subsidies@moerdijk.nl. De contactpersoon voor subsidie cultuureducatie is Monique van Ardenne.